NCBR  W  LICZBACH

ALOKACJA  –  KWOTA  NA  KONKURSY  OGŁOSZONE  W 2018 ROKU

6,8  mld  zł

LICZBA  WNIOSKÓW  ZŁOŻONYCH  W  2018  ROKU

3361

WARTOŚĆ  WNIOSKOWANEGO  DOFINANSOWANIA   W 2018 ROKU

18 mld zł

LICZBA  PODPISANYCH  UMÓW  W  2018  ROKU – (OGÓŁEM  DLA  WSZYSTKICH  KONKURSÓW  W  PROGRAMACH NCBR  NIEZALEŻNIE  OD  DATY  ICH  OGŁOSZENIA)

1278

W  TYM  W  KONKURSACH  OGŁOSZONYCH  W  2018  ROKU

340

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA  W  2018  ROKU – (OGÓŁEM  DLA  WSZYSTKICH  KONKURSÓW  W  PROGRAMACH NCBR  NIEZALEŻNIE  OD  DATY  ICH  OGŁOSZENIA)

6,57 mld zł

W  TYM  W  KONKURSACH  OGŁOSZONYCH  W  2018  ROKU

2,1 mld zł

Profesor doktor habilitowany inżynier Maciej Chorowski, dyrektor narodowego centrum badań i rozwoju

PROF.  DR  HAB.  INŻ.
MACIEJ CHOROWSKI

DYREKTOR  NARODOWEGO CENTRUM  BADAŃ  I  ROZWOJU

Szanowni Państwo,

z  dużą  satysfakcją  oddajemy  w  Państwa  ręce  raport  z  działalności  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju  w  2018  roku.  Był  to  bowiem  z  kilku  względów  rok  szczególny.

Po  pierwsze,  dążąc  do  zwiększenia  dostępności  środków  NCBR oraz  dywersyfikacji  naszej  oferty,  rozpoczęliśmy  prace  nad kolejnymi  programami  w  formule  problem-driven  research, poświęconych  m.in.  innowacyjnemu  taborowi  kolejowemu i  systemom  bezzałogowym.  Jednocześnie  realizowaliśmy  kolejne  etapy  już  rozpoczętych  postępowań.  Uruchomiliśmy  także  dwa  pierwsze  fundusze  corporate  venture  capital  o  docelowej  kapitalizacji  260  mln  zł.  Tym  samym  zwiększyliśmy zaangażowanie  środków  w  programach,  w  których  stosujemy  mechanizmy zwrotne.

Po  drugie,  w  2018  roku  osiągnęliśmy  kolejne  pułapy  kontraktacji.  W  ramach  konkursów  PO  Inteligentny  Rozwój  podpisaliśmy  umowy  na  kwotę  3,3  mld  zł,  a  w  PO  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  kwotę  prawie  2  mld  zł.  Tym  samym  na  koniec  2018  roku  kontraktacja  od  początku  obecnej  perspektywy  finansowej  osiągnęła  wartość  13,4  mld  zł  w  POIR oraz  ponad  3,5  mld  zł  w  POWER,  co  dało  odpowiednio  66%  i  65%  całkowitych  kwot  alokacji  działań  wdrażanych  przez  Centrum.  Łączna  alokacja  61  konkursów  –  finansowanych  z  Funduszy  Europejskich,  jak  i  ze  środków  krajowych –  ogłoszonych  w  2018  roku  wyniosła  prawie  6,3  mld  zł.

Po  trzecie,  z  powodzeniem  zakończyliśmy  optymalizację procesów  w  naszej  organizacji,  usprawniając  zarządzanie  relacjami  z  interesariuszami.  To  zarówno  reorganizacja  w  samym  NCBR,  jak  i  rozpoczęcie  działalności  operacyjnej  przez  spółkę  celową  NCBR+,  która  wspiera  realizację  zadań  statutowych  Centrum.  Wykorzystując  ustawowe  możliwości  w  obszarze  działalności  inwestycyjnej,  rozpoczęliśmy  również prace  nad  nowym  instrumentem  koinwestycyjnym  –  NCBR Investment  Fund.  Pozwoli  on  poszerzyć  ofertę  NCBR,  adresując jednocześnie  problem  luki  kapitałowej  na rynku  VC.

Rok  2018  był  także  czasem  licznych  wyzwań,  wynikających m.in.  z  konieczności  dostosowania  się  do  nowych  regulacji  Komisji  Europejskiej  czy  realizacji  programów  w  nowatorskiej formule.  Dzięki  ciężkiej  pracy  całego  zespołu  Centrum  oraz dobrej  współpracy  z  innymi  instytucjami  i  partnerami  NCBR udało  się  tym  wyzwaniom  sprostać.  Przyniosło  to  korzyści  nie  tylko  obecnym  beneficjentom,  ale  też  pozwoliło  udoskonalić ofertę  i  funkcjonowanie  Centrum,  dając  solidne  fundamenty pod  rozwój  NCBR  w  kolejnych  latach.

PROF.  DR  HAB.  INŻ.  MACIEJ  CHOROWSKI
DYREKTOR  NARODOWEGO  CENTRUM  BADAŃ  I  ROZWOJU

Profesor doktor habilitowany Anna Rogut przewodnicząca rady Narodowego Centrum Badań i RozwojuPROF.  DR  HAB.

ANNA ROGUT

PRZEWODNICZĄCA RADY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Szanowni  Państwo,

Rok  2018  był  dla  Rady  Centrum  okresem  intensywnych  prac  związanych  z  rozwijaniem  nowych  i  doskonaleniem  istniejących instrumentów  dedykowanych  realizacji  zadań  z  zakresu  polityki  naukowej,  naukowo-technicznej  i  innowacyjnej  państwa.  Szczególną uwagę  w  minionym  roku  Rada  przywiązała  do  dwóch  kwestii.  Pierwszą  z  nich  było  wykorzystanie  wyników  ewaluacji  do  zwiększania efektywności  już  wdrażanych  programów,  zwłaszcza  programów  strategicznych,  programów  sektorowych  i  wspólnych  przedsięwzięć. Drugą  zaś  –  wypracowanie  nowego  podejścia  do  przygotowywania  i  wdrażania  programów  strategicznych,  służących  integracji  środowisk naukowych,  gospodarczych  i  politycznych  wokół  rozwiązywania  problemów  o  dużym  znaczeniu  strategicznym  oraz  podejmowaniu długofalowych  działań  mających  doprowadzić  do  podnoszenia  poziomu  innowacyjności  i  konkurencyjności  polskiej  nauki  i  polskiej gospodarki.  Efektem  nowego  podejścia  było  zarówno  zrewidowanie samej procedury  przygotowania  projektów  programów  strategicznych, jak  i  zwiększenie  efektywności  mechanizmów  ich  wdrażania.

Rok  2018  był  także,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  Narodowym Centrum Badań  i  Rozwoju,  okresem  wymiany  piętnastu  członków  Rady  Centrum.  Owocna  współpraca  i  zaangażowanie  zasiadających  w  Radzie  Centrum  przedstawicieli  świata  nauki,  gospodarki,  finansów  i  administracji,  pozwoliły  z  powodzeniem  zrealizować  cele  i  zadania postawione  przed  Radą  w  tym  ważnym  dla  NCBR,  już  jedenastym roku  funkcjonowania  Centrum.  Efekty  tej  pracy  przyniosą  wiele dobrych  rezultatów,  pozytywnie  oddziałując  na  rozwój  społeczny  i  gospodarczy  kraju,  zarówno  w  długim,  jak  i  w  krótszym  horyzoncie czasowym.

PROF.  DR  HAB.  ANNA  ROGUT
PRZEWODNICZĄCA  RADY NARODOWEGO  CENTRUM  BADAŃ  I  ROZWOJU

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018  ROKU

UNIWERSYTET  DLA  KAŻDEGO: 170  MILIONÓW  ZŁOTYCH DLA  UCZELNI  NA  ZAJĘCIA  EDUKACYJNE  DLA  DZIECI, MŁODZIEŻY  I  DOROSŁYCH

„Trzecia  misja  uczelni”  to  konkurs  mający  pomagać  w  wykorzystaniu potencjału  polskich  uczelni  na  rzecz  rozwoju  lokalnych  społeczności. W  jego  ramach  dofinansowanie  otrzymało  211  projektów  przygotowanych  przez  publiczne  i  niepubliczne  uczelnie  z  całej  Polski: „Akademia  kreatywności”,  „Politechnika  wielu  pokoleń”,  „Inżynierski inkubator  przedsiębiorczości”  oraz  „Uniwersytet  seniorom”  to  przykłady działań  na  rzecz  podnoszenia  kompetencji  osób  w  każdym  wieku.  Z  oferty  określonej  w  projektach,  które  łączą  działalność  uczelni z  działaniami  edukacyjnymi  samorządów  i  organizacji  pozarządowych, skorzysta  ponad  30  tysięcy  osób.

To inwestycja  w  przyszłość  nas  wszystkich,  zarówno  tę  najbliższą,  jak i  bardziej  odległą  –   mówi  wicepremier,  minister  nauki  i  szkolnictwa  wyższego  Jarosław Gowin.

Innowacyjna gospodarka  potrzebuje  nie  tylko  dobrze wykształconych specjalistów,  inżynierów  i  ekspertów,  ale  także  kreatywnych,   ciekawych  świata  osób,  które  są  liderami  w  swoich  społecznościach  – mówi    Maciej  Chorowski,  dyrektor  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju.

KURS  NA  MOOC.  PIERWSZA POLSKA  PLATFORMA  TYPU MOOC  –  WIRTUALNA  EDUKACJA  DLA  KAŻDEGO

Platforma  MOOC  (Massive  Open  Online  Course)  to  wiarygodne  i  bezpłatne  źródło  wiedzy,  dostępne  dla  wszystkich,  bez  względu  na  miejsce  zamieszkania,  wiek  i  wykształcenie.  Ta  uruchomiona  przez Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  innowacja  przyczynia  się do  pokonania  barier  edukacyjnych  –  umożliwia  Polakom  naukę  online. Analogiczne  platformy  istnieją  już  w  większości  krajów  europejskich.

Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  przeznaczyło  10  milionów  złotych  na  konkurs  dla  twórców  z  uczelni  wyższych,  którzy  przygotują kursy  udostępniane  na  platformie.  Docelowo  autorami  kursów  mają być  nie  tylko  uczelnie  i  instytucje  naukowe,  ale  także  organizacje  pozarządowe  oraz  firmy.

Technologiczna rewolucja  w  obszarze  kształcenia  dokonuje  się   na  naszych    Już  dzisiaj  na  świecie  ponad  80  milionów   studentów  korzysta  z  platform,  oferujących  kursy  typu  MOOC.   Ponad  800  uczelni  udostępnia  swoje  kursy  studentom  na  całym świecie.  Są  one  wsparciem  i  uzupełnieniem  tradycyjnych  form  kształcenia,  gdzie  najważniejsza  jest  relacja  mistrz–uczeń  –  mówi  sekretarz  stanu  w  Ministerstwie  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,   Piotr  Dardziński.

100  MILIONÓW  ZŁOTYCH  DLA  START-UPÓW  W  ENERGETYCE

Przemysł  4.0,  elektromobilność,  cyfryzacja  kontaktu  z  klientem, magazynowanie  energii  –  to  niektóre  z  obszarów,  w  których  innowacyjne  młode  firmy  mogą  liczyć  na  dofinansowanie.  Nowy, wspólny  fundusz  PGE  Polskiej  Grupy  Energetycznej,  Polskiego  Funduszu  Rozwoju  i  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju (SpeedUp  Energy  Innovation  powered  by  PGE  Ventures  –  SEI) w  ciągu  pięciu  lat  wesprze  start-upy  energetyczne  kwotą  100  milionów  złotych.

NCBR  odpowiada  na  konkretne  potrzeby  innowatorów,  dotyczące kolejnych  rund  finansowania  projektów  badawczych.  SEI  doskonale uzupełni  portfolio  instrumentów  finansowania  projektów badawczo-rozwojowych,  które  start-upom  oferują  takie i nstytucje,  jak  NCBR czy  Grupa  PFR  –  mówi  prof.  Maciej  Chorowski,  dyrektor   Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju.

„ŁÓDZKIE  W  DOBRYM  ZDROWIU”  –  NCBR  WSPIERA PROJEKTY  POPRAWIAJĄCE  JAKOŚĆ  ŻYCIA

Wspólne  przedsięwzięcie  z  województwem  łódzkim  ma  na  celu wzmocnienie  projektów  poprawiających  jakość  życia  oraz  wspomagających  aktywne  i  zdrowe  starzenie  się.  Inicjatywa  jest  elementem  wspólnego  wypracowywania  przez  NCBR  i  województwo łódzkie  formuł  współpracy  i  wsparcia  „szytych  na  miarę”  regionalnych potrzeb.

Województwo  łódzkie  charakteryzuje  się   najkrótszą  długością  życia wśród  mężczyzn  i  jedną  z  najkrótszych  wśród  kobiet.  Współczynnik umieralności  z  przyczyn  zewnętrznych,  chorób  układu  oddechowego i  trawiennego  oraz  nowotworów  jest  najwyższy  w  skali  kraju.  Poprawa stanu  zdrowia  osób  w  starszym  wieku  staje  się  palącą  potrzebą. Konsorcja  naukowe  oraz  przemysłowe  prowadzące  projekty  dotyczące  innowacyjnych  rozwiązań  z  pogranicza  medycyny   i  technologii,  które  mają  za  zadanie  ograniczyć  zagrożenia   i  docelowo poprawić  sytuację  mieszkańców  regionu,  mogą  liczyć  na  dofinansowanie  z łącznej  kwoty  100  milionów złotych.

ŁĄCZENIE  ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH  Z  PRAKTYKĄ W  BIZNESIE  –  123  MILIONY  ZŁOTYCH  NA  STUDIA DUALNE

Od  programowania  sztucznej  inteligencji  i  big  data  po  pedagogikę resocjalizacyjną  –  od  nowego  roku  akademickiego  studenci  kilkudziesięciu  polskich  uczelni  będą  mieli  nowe  możliwości  łączenia zajęć  teoretycznych  z  zatrudnieniem  w  biznesie.  Narodowe  Centrum Badań  i  Rozwoju  dofinansowało  69  projektów,  które  łączą  zdobywanie wiedzy  akademickiej  z  doświadczeniem  praktycznym  i  przygotowaniem kadr  dla  innowacyjnych  firm.

Doceniono  projekty,  m.in.:  Akademii  Leona  Koźmińskiego,  Politechniki Śląskiej,  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w  Poznaniu  i  Politechniki  Łódzkiej.  Efektem  konkursu  będzie  podniesienie  kompetencji  co  najmniej  1750  osób.

Uczelnie, które  otrzymały  granty,  przygotowały  projekty  stanowiące odpowiedź  na  bieżące  potrzeby  gospodarki,  rynku pracy   i  społeczeństwa.  To  pokazuje,  że  zarówno  kadry  naukowe,  jak   i  pracodawcy  są  zainteresowani  rozwijaniem  w  naszym  kraju   kształcenia  praktycznego  –  mówi  wicepremier,  minister  nauki   i  szkolnictwa  wyższego  Jarosław

PROGRAM  E-VAN”  –  ELEKTROMOBILNOŚĆ  NA  BLISKIM HORYZONCIE

Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  oraz  spółki  energetyczne:

Enea SA,  Energa-Operator  SA,  PGE  Dystrybucja  SA  i  Tauron  Dystrybucja,  podejmują  współpracę  na  rzecz  rozwoju  elektromobilności  w  Polsce.  Założeniem  programu  „e-VAN”  jest  opracowanie  innowacyjnego,  bezemisyjnego  auta  dostawczego.  NCBR od  2017  roku  intensywnie  wspiera  i  inicjuje  projekty  badawczo-rozwojowe  w  obszarze  elektromobilności  w  Polsce.  Przykładem  poprzednich  działań  jest  program  „Bezemisyjny  transport  publiczny”,  w  ramach  którego  opracowany  zostanie  innowacyjny  polski  autobus zeroemisyjny.  Zakończenie  działań  w  ramach  programu  „e-VAN” przewidziane  jest  na  rok  2022.

Zaprojektowanie auta  odpowiadającego  na  potrzeby   przedsiębiorstwa  to  marzenie  każdej  firmy,  dlatego  mam  nadzieję,  że  ta  okazja  zostanie  dobrze  wykorzystana  przez  spółki   zaangażowane  w  realizację  tego  projektu  –  komentuje  inicjatywę  wiceminister  energii  Michał

230  MILIONÓW  ZŁOTYCH  NA  PRZEŁOMOWE  PROJEKTY FARMACEUTYCZNE

Według  danych  GUS  przemysł  farmaceutyczny  jest  najbardziej  aktywnym  pod  kątem  innowacji  sektorem  polskiej  gospodarki.  By  jeszcze  zwiększyć  konkurencyjność  polskiej  farmacji  za  granicą w  perspektywie  do  2026  roku,  Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju ogłosiło  konkurs  sektorowy  InnoNeuroPharm.

Rozwój nowych  terapii,  innowacyjne  leki  czy  odkrycia  w  dziedzinach takich  jak  medycyna  i  farmacja  mają  bezpośredni  wpływ  na  długość oraz  jakość  naszego  życia  –  mówi  wicepremier,  minister  nauki   i  szkolnictwa  wyższego  Jarosław

NOWY  FUNDUSZ  WSPIERAJĄCY  INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  DLA  ENERGETYKI  –  EEC  MAGENTA

Fundusz  typu  CVC  (Corporate  Venture  Capital)  został  powołany  przez TAURON,  Polski  Fundusz  Rozwoju  oraz  Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju.  Jest  pierwszym  tego  typu  podmiotem  na  polskim  rynku. Zadaniem  funduszu  będzie  wspieranie  innowacyjnych  firm   realizujących  projekty  w  obszarach  działalności  grupy  TAURON. Już  w  2017  roku  NCBR  uruchomił  Fundusz  Funduszy  CVC  zarządzający  kwotą  880  milionów  złotych  (połowa  to  środki  NCBR). EEC  Magenta  jest  elementem  działania  tej  inicjatywy.

EEC Magenta  to  pierwszy,  ważny  krok  na  drodze  do  stworzenia   kilku  profesjonalnych  i  efektywnie  inwestujących  w  projekty   wysokiego  ryzyka  funduszy  CVC  –  mówi    Maciej  Chorowski,  dyrektor  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju.

40  MILIONÓW  ZŁOTYCH  NA  TRANSFER  WIEDZY DO  PRZEMYSŁU:  TANGO  3  –  WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE  NCBR  I  NARODOWEGO  CENTRUM  NAUKI

Program  TANGO  3,  wykorzystując  potencjał  Narodowego  Centrum Nauki  oraz  NCBR  (agencji  podległych  Ministrowi  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego),  daje  szanse  na  skuteczne  wprowadzanie  na  rynek  innowacji.  Chodzi  o  efekty  przedsięwzięć  (produkty,  usługi  lub  technologie)  realizowanych  m.in.  przez  jednostki  naukowe,  w  tym uczelnie,  centra  naukowe  PAN,  a  nawet  osoby  fizyczne.  Dzięki  konkursowi  wnioskodawcy  mogą  uzyskać  fundusze  na  tworzenie  koncepcji  wykorzystania  gospodarczego  uzyskanych  wcześniej  wyników  prac  badawczych.

INWESTYCJA  W  PALIWO  PRZYSZŁOŚCI  –  MAGAZYNOWANIE  WODORU

Opracowanie  mobilnego  zbiornika  wodoru  przeznaczonego  do  wykorzystania  z  ogniwami  paliwowymi  to  główne  zadanie,  przed  którym  stoją  uczestnicy  programu  Magazynowanie  Wodoru.

Ten  program  NCBR  będzie  realizowany  do  2021  roku,  a  jego  budżet  to  ponad  30  milionów  złotych.  Program  jest  prowadzony  w  modelu problem-driven  research,  w  którym  kluczowe  jest  zorientowanie na  rozwiązanie  konkretnego  problemu,  stanowiącego  barierę  rozwoju obecnie  stosowanych  rozwiązań.

To  kolejna  inicjatywa  mająca  na  celu  opracowanie  i  wdrożenie   innowacyjnych,  czystych  technologii,  które  dzięki  powszechnemu  zastosowaniu  istotnie  przyczynią  się  do  poprawy  jakości  naszego   życia  –  mówi  dyrektor  NCBR,  prof.  Maciej  Chorowski.

O NCBR

NARODOWE  CENTRUM  BADAŃ  I  ROZWOJU  ŁĄCZYŚWIAT  NAUKI  I  BIZNESU,  WSPÓŁTWORZĄC  WARUNKI DO  ROZWOJU  NOWOCZESNYCH  DZIEDZIN  I  WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI  POLSKIEJ  GOSPODARKI.

NCBR  jest  agencją  wykonawczą  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego.  Poprzez  współfinansowanie  procesów  badawczo- -rozwojowych  w  polskich  firmach  i  na  uczelniach,  Centrum zmniejsza  ryzyko  biznesowe  towarzyszące  opracowywaniu i  wdrażaniu  przełomowych  projektów.  Jednocześnie  jest  instytucją,  która  poprzez  swoje  działanie zachęca  doświadczonych  i  rozpoczynających  działalność  przedsiębiorców do  podjęcia  prac  nad  innowacjami.

Od  jedenastu  lat  NCBR  realizuje  misję  wspierania  projektów służących  rozwojowi  kraju  i  rozwiązywaniu  problemów cywilizacyjnych.  NCBR  jest  nie  tylko  „pasem  transmisyjnym”  pieniędzy  do  gospodarki,  ale  także  ośrodkiem  aktywnie  animującym  realizację  projektów  B+R.  Jednym  z  działań Centrum  jest  troska  o  młodych  naukowców,  którym  umożliwia się  zwiększanie  kwalifikacji  przy  jednoczesnej  adaptacji  wyników  badań  w  rzeczywistości  biznesowej.

Innowacje  są  jednym  z  najważniejszych  elementów  gospodarki. Świadczą  o  jej  dynamice  i  potencjale.  Warunki,  jakie  stwarza się  przedsiębiorcom  i  naukowcom  chcącym  łączyć  siły, wyznaczają  pozycję  państwa  w  coraz  szybciej  zmieniającym  się  świecie.  NCBR  za  swoją  misję  uznaje  efektywne  zwiększanie potencjału  polskich  firm.

Centrum  pełni  funkcję  instytucji  pośredniczącej  w  europejskich programach  Inteligentny  Rozwój  oraz  Wiedza  Edukacja  Rozwój. Realizuje  także  projekty  międzynarodowe  i  wiele  programów krajowych.  NCBR  jest  największą  instytucją  łączącą  oraz  wspierającą  rozwój  nauki  i  gospodarki  w  kraju  oraz  w  naszym regionie  Europy.

RADA  NCBR

RADA  NARODOWEGO  CENTRUM  BADAŃ  I  ROZWOJU SKUPIA  WYBITNYCH  NAUKOWCÓW  I SPECJALISTÓW. JEST  ORGANEM  DORADCZYM  I  OPINIOTWÓRCZYM CENTRUM.

Do  zadań  Rady  NCBR  należy  przygotowywanie  projektów strategicznych  programów  badań  naukowych  i  prac rozwojowych.  Rada  wyraża  także  opinie  w  sprawach  określonych  w  ustawie  o  NCBR.

W  2018  roku  odbyło  się  11  posiedzeń  Rady  NCBR,  opracowano  35  opinii.  Najważniejszym  przedmiotem  prac  Rady  było  m.in.  określenie  koncepcji  potrzeb  i  kierunków  zmian  w  podejściu  do  programów  strategicznych.

Rada  kontynuowała  także  prace  nad  przygotowaniem nowego programu  strategicznego  Zaawansowane  Technologie  Informacyjne,  Telekomunikacyjne  i  Mechatroniczne  INFOSTRATEG. Członkowie  Rady  przygotowali  propozycje  aneksów  do  programów  TECHMATSTRATEG  oraz  GOSPOSTRATEG.

Rada  wydała  rekomendacje  w  zakresie  programów  wspierających sektory  gospodarki  oraz  regiony,  w  tym  ustanowienie  wspólnego przedsięwzięcia  z  województwem  dolnośląskim  oraz  dalszej  realizacji  programu  wdrażanego  wspólnie  z  województwem  śląskim.

Będąca  swoistym  think-tankiem  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju,  Rada  wytycza  optymalne  rozwiązania  dla  obecnych  i  przyszłych  działań  strategicznych  Centrum.

RADA  NCBR  W  2018  ROKU

W  SKŁAD  RADY  NCBR  WCHODZĄ  PRZEDSTAWICIELE  ŚRODOWISK  NAUKOWYCH, SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH  I  ADMINISTRACJI.

CZŁONKOWIE  REPREZENTUJĄCY  ŚRODOWISKA  NAUKOWE:

 • dr  hab.  inż.  Lidia Gawlik
 • dr  hab.  Leszek  Kwieciński
 • dr  hab.  Dominika  Latusek-Jurczak
 • prof.  dr  hab.  inż.  Joanicjusz Nazarko
 • prof.  dr  hab.  Piotr  Perlin
 • prof.  dr  hab.  inż.  Grażyna Ewa Ptak
 • dr  hab.  Piotr  Sankowski
 • prof.  dr  hab.  inż.  Krzysztof Stańczyk

CZŁONKOWIE  REPREZENTUJĄCY  ŚRODOWISKA  SPOŁECZNO-GOSPODARCZE  I  FINANSOWE:

 • dr  hab.  Anna Rogut  –  prof.  SAN,  przewodnicząca  Rady
 • prof.  dr  hab.  nż.  Janusz  Błaszczyk
 • dr  Zbigniew Dokurno
 • prof.  dr  hab.  inż.  Jan  Tadeusz  Duda
 • Włodzimierz  Fisiak
 • Krzysztof  Gulda
 • Włodzimierz  Hrymniak
 • dr  inż.  Dariusz  Janusek
 • dr  Krzysztof  Mazur
 • prof.  dr  hab.  inż.  Piotr  Niedzielski

CZŁONKOWIE  WSKAZANI  PRZEZ  WŁAŚCIWYCH  MINISTRÓW  REPREZENTUJĄCYCH  ADMINISTRACJĘ  RZĄDOWĄ:

Marcin  Cichy  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds.  informatyzacji

dr  Piotr  Dardziński  –   przedsta wiciel  ministra  właściwego   ds.  szkolnictwa wyższego i nauki

Jadwiga  Emilewicz  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds.  gospodarki

Andrzej  P.  Jarema  –  przedstawiciel  Ministra  Obrony  Narodowej1 dr  Janusz  Karp  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds.  gospodarki morskiej

dr  Krzysztof  Kozłowski  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds. wewnętrznych2

Sławomir  Mazurek  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds.  środowiska3

dr  n.  med.  Radosław  Sierpiński  –   przedstawiciel  ministra  właściwego  ds.  zdrowia4

Mikołaj  Wild  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds.  transportu5

dr  Ryszar Zarudzki  –   przedstawiciel  ministra  właściwego   ds.  rolnictwa

 

1 do 21  lutego 2018    dr  Dominik  Smyrgała.

2 do 5  lipca  2018    Andrzej  P.  Jarema.

3 do 25  kwietnia  2018    prof.  dr  hab.  inż.  Tadeusz  P.  Żarski.

4 do 8  sierpnia  2018    dr  n.  med.  Marek  Tombarkiewicz.

5 do  26  czerwca  2018  r.  Marek  Chodkiewicz.

BUDŻET  NCBR
W  LATACH  2011–2018

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

LICZBA  PROJEKTÓW  I  WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA W  PODZIALE  NA  WOJEWÓDZTWA

BENEFICJENCI

UDZIAŁ  W  OGÓLNEJ  LICZBIE  UMÓW  W  ZALEŻNOŚCI OD  FORMY  PRAWNEJ  W  LATACH  2011–2018
BENEFICJENCI

UDZIAŁ W CAŁKOWITYM DOFINANSOWANIU W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PRAWNEJ W LATACH 2011 – 2018
PROJEKT  MUSICON

PROGRAM  OPERACYJNY  INTELIGENTNY  ROZWÓJ,  SZYBKA ŚCIEŻKA. 

MUSICON  TO  REWOLUCYJNY  PRZEDMIOT  EDUKACYJNY  DLA  DZIECI,  PODBIJAJĄCY  JUŻ  ŚWIAT SWOJĄ  ORYGINALNOŚCIĄ  I  NASTAWIENIEM  NA WSZECHSTRONNY  ROZWÓJ  NAJMŁODSZYCH

1 465 745,43 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

1 090 244,93 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

 

MUSICON – DOTKNĄĆ DŹWIĘKU

Musicon  był  pracą  dyplomową  Kamila Laszuka  na  ASP  we  Wrocławiu.  Artysta  połączył  w  nim  swoje  dwie  pasje:  design i  muzykę,  które  mają  olbrzymi  wpływ  na  rozwój  psychofizyczny najmłodszych.  Prace  nad  tym  projektem  były  kontynuowane  przez interdyscyplinarny  zespół  specjalistów  z  dziedziny  inżynierii,  edukacji  i  muzyki.  W  połowie  2016  roku  powstał  prototyp  urządzenia-instrumentu,  gotowy  do  seryjnej  produkcji.

Musicon - instrument i zabawka, urządzenie mechaniczne, pozwalające dzieciom odkrywać dźwięk

Musicon  jest  instrumentem  i  zabawką,  urządzeniem  mechanicznym  i  laboratorium,  pozwalającym  dzieciom  odkrywać  dźwięk jako  wyraz ekspresji  pojawiającej  się  na  styku  zmysłów,  intuicji  i  mechaniki.  Musicon  działa  na  tej  samej  zasadzie  co  katarynka  lub  pozytywka  –  proste  mechanizmy  uruchamiają  dźwięki.  Urządzenie  inspiruje,  fascynuje  ruchem  i  dźwiękiem,  a  przede  wszystkim  nieskończoną  liczbą  możliwości  –  w  prosty  sposób  (przy  użyciu  przycisków)   uwalnia  dziecięcą  ciekawość  i  kreatywność,  przy  wykorzystaniu  najbardziej  uniwersalnego  języka  –  muzyki.

Projekt  przebojem  wdziera  się  namiędzynarodowy  rynek.  Zamawiają  go  osoby  indywidualne,  szkoły  i  przedszkola,  a  także muzea  przygotowujące  ekspozycje  dla  dzieci.  Był  pokazywany  m.in.  w  Nowym  Jorku,  Singapurze,  Limie,  Berlinie,  Pradze,  Paryżu,  Kopenhadze  i  wielu innych  mistach.  Zdobył  także  wiele  prestiżowych  nagród.

Musicon  powstał  jako  „rodzinny  start-up”.  Kamil  Laszuk,  jego  siostra  Ida  Laszuk  oraz  ich  przyjaciel  –  Jakub  Kozik  skupili  wokół  siebie  liczący ponad  dwadzieścia  osób  zespół  specjalistów,  który  wciąż  –  także  dzięki środkom  z  dofinansowania  NCBR  –  może  się  rozwijać,  tworząc  polski  produkt/projekt  przekraczający  nie  tylko  granice  sztuki,  ale  także  realizujący  założenia  biznesowe.

ZDANIEM  BENEFICJENTA

KAMIL  LASZUK 

pomysłodawca  i  konstruktor  MUSICONU

NASZ  MUSICON  TO  WEHIKUŁ  DZIECIĘCEJ KREATYWNOŚCI

Kamil Laszuk, pomysłodawca i konstruktor Musiconu

Połączenie  różnych  pasji,  stojące  u  podstaw  tworzenia  MUSICONU,  jest  jego  siłą.  W  naszej  pracy  nie  można  oddzielić zamiłowania  do  muzyki  od  potrzeby  tworzenia  czegoś  dla  innych  i  otaczania  się  pięknymi  przedmiotami.

Podobnie  nie  da  się  określić,  ile  jest  w  MUSICONIE  dla  jego użytkowników  pierwiastka  zabawy,  a  ile  nauki.  Dla  dzieci  obcowanie  z  urządzeniem  jest  tylko  i  wyłącznie  zabawą.  Rodzice  i  nauczyciele  w  tej  zabawie  dostrzegają  naukę –  ta  nierozerwalność  obu  elementów  także  stanowi  o  sile naszego  projektu,  który  nie  przez  przypadek  nie  daje  się  łatwo zaszufladkować,  określić,  czym  właściwie  jest.  Instrumentem?

Edukacyjnym  urządzeniem  mechanicznym?

W  naszym  przekonaniu  jest  wehikułem  wyobraźni   i  kreatywności.

Obecnie  uruchomiliśmy  proces  produkcji  MUSICONU   na  większą skalę,  podjęliśmy  rozmowy  i  współpracę   z  dystrybutorem  na  Polskę  i  Europę.  Mam  nadzieję

–  i  wszystko  na  to  wskazuje  –  że  przed  nami  rynkowy  sukces.

PROJEKT AEROSIZE

PROGRAM  OPERACYJNY  INTELIGENTNY  ROZWÓJ,  SZYBKA ŚCIEŻKA. 

AEROSIZE  –  HYBRYDOWE  PODUSZKI  RATUNKOWE

4 975 000 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

2 984 999,99 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

 

BIZNES Z PASJI

Firma  AEROSIZE  Sp.  z  o.o.  została  założona  przez  pochodzących  z  Bielska-Białej  pasjonatów  wysokogórskich wypraw  –  praktyków,  którzy  najlepiej,  bo  z  autopsji  poznali  potrzeby  osób  kochających  góry  zimą,  takich  jak  oni  sami.

Podczas  wędrówek  narciarskich  i  zimowych  wspinaczek  przekonali  się,  że  osobiste  systemy  bezpieczeństwa  –  a  konkretnie plecaki  lawinowe  –  obecne  dziś  na  rynku,  bywają  mało  ergonomiczne  i  –  mimo  że  wykazują  się skutecznością  –  utrudniają  swobodne  poruszanie  się  i  działania także  w  sytuacji  zagrożenia. Systemu poduszki lawinowej nie w plecaku, ale w specjalnej niewielkiej pneumatycznej kamizelce ratunkowej-uprzęży

Celem  realizowanego  przez AEROSIZE  Sp.  z  o.o.  projektu jest opracowanie  systemu  poduszek  ratunkowych  wykorzystywanych podczas zagrożenia  lawinowego, wygodniejszych  w  użyciu, o  kompaktowej konstrukcji.

Poduszki  lawinowe  produkowane  są  przez  potentatów  rynku górskiego  sprzętu  zimowego  od  wielu  lat.  Opracowana  przez AEROSIZE  Sp.  z  o.o.  konstrukcja  charakteryzuje  się  jednak  nowatorskimi  rozwiązaniami:  mniejszą  wagą,  objętością,  dającą po  raz  pierwszy  możliwość  umieszczenia  kompletnego  systemu poduszki  lawinowej  nie  w  plecaku,  ale  w  specjalnej  niewielkiej pneumatycznej  kamizelce  ratunkowej-uprzęży,  przypominającej te,  jakie  używane  są  obecnie  w  żeglarstwie.

Liderami  projektu  są  Wojciech  Wieczorek  oraz  Maciej  Roth, młodzi  przedsiębiorcy.  Ich  firma  już  w  trakcie  badań,  testów materiałowych  oraz  technologicznych,  prezentowała  przygotowywane  rozwiązania,  m.in.  na  najważniejszych  światowych  targach  w  Monachium,  gdzie  projekt  poduszek  hybrydowych  został  uznany  wśród  zwiedzających  za  jedną  z  najciekawszych  nowości  w  prezentacjach  wystawców  związanych  ze  sportami  górskimi.

ZDANIEM  BENEFICJENTA

WOJCIECH WIECZOREK – kierownik badań w projekcie

MACIEJ ROTH – analityk w projekcie

AEROSIZE  –  PODUSZKI  PNEUMATYCZNE  RATUJĄCE  ŻYCIE  W  LAWINACH  –  POMYSŁ  ZRODZONY  Z  PASJI, PRAKTYKI  I  DOŚWIADCZENIA.  SZCZĘŚCIU  TRZEBA  POMAGAĆ  –  MÓWIĄ  KONSTRUKTORZY  AWANGARDOWEGO  ROZWIĄZANIA

Wojciech Wieczorek - kierownik badań w projekcie oraz Maciej Roth - analityk w projekcie

Wypadek  lawinowy  to  nic  przyjemnego,  wiemy  to

z  doświadczenia  sprzed  wielu  lat  –  jeden  z  nas  tylko  szczęściu zawdzięcza  życie.  Szybko  doszliśmy  do  przekonania,  że  szczęściu  i  doświadczeniu  w  turystyce  wysokogórskiej  trzeba pomagać.  Obecnie  wiodące  światowe  firmy  branży  outdoorowej produkują  plecaki  lawinowe,  zawierające  pneumatyczne  poduszki  zwiększające  szanse  przeżycia  podczas  zejścia  lawiny. Są  to  produkty  dla  sportowców,  turystów,  amatorów  i  dla  profesjonalistów,  w  tym  służb  ratunkowych.  Dostrzegliśmy jednak  wady  obecnych  rozwiązań:  system  złożony  z  poduszki  i  butli  z  gazem  lub  elektrycznej  turbiny  mające  je  napełniać zajmuje  co  najmniej  połowę  dedykowanego  plecaka.  To  niewygodne,  a  w  momencie  konieczności,  np.  zdjęcia  plecaka, również  niebezpieczne.  Jak  to  zmienić?

Opracowaliśmy  poduszkę  lawinową  o  hybrydowej  konstrukcji –  z  napełnianym  z  butli  jedynie  pneumatycznym  stelażem,  pozwalającym  na  równoczesne,  samoczynne  wypełnienie  pozostałej  objętości  poduszki  powietrzem  atmosferycznym. Nasz  system  jako  jedyny  mieści  się  w  specjalnej,  kompaktowej kamizelce,  całkowicie  niezależnej  od  plecaka.  Próby  i  testy  dowiodły,  że  takie  rozwiązanie  w  górach  jest  bardziej  uniwersalne  i  daje  większą  swobodę,  co  zostało  docenione przez  osoby  przebywające  w  górach,  w  terenach  lawinowych, m.in.  przez  narciarzy  skitourowych.

Dofinansowanie  projektu  przez  NCBR  pozwoliło  nam  stworzyć technologię  produktu,  który  już  na  etapie  prototypów  prezentowaliśmy  m.in.  na  największych  targach  sprzętu  sportowego  ISPO  Monachium  w  Niemczech.  Mamy  już zainteresowanych  potencjalnych  klientów  z  całego  świata:  od  Korei  Południowej,  przez  Japonię,  Stany  Zjednoczone,  po  kraje  alpejskie!

PROJEKT  AIRLY

PROGRAM  OPERACYJNY  INTELIGENTNY  ROZWÓJ, SZYBKA  ŚCIEŻKA. 

OPRACOWANIE  I  IMPLEMENTACJA  EFEKTYWNEJ PROGNOZY  I  MONITORINGU  ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  W  OPARCIU  O  TECHNIKI  AI  (SZTUCZNEJ  INTELIGENCJI)  PRZY  UŻYCIU  DANYCH Z  ROZLEGŁEJ  SIECI  POMIAROWEJ

4 522 020 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

3 399 244,50 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

 

ODDYCHAĆ  ŚWIADOMIE

„Oddychaj  świadomie.  Informacja  dla  milionów  ludzi  o  aktualnym  stanie  jakości  powietrza”  –  tak  zachęca  do  zapoznania  się  ze  swoim  projektem  firma  AIRLY.

Budowa  sieci  sensorów  powietrza  oraz  opracowanie  aplikacji analizującej  dane,  których  dostarczają  –  takie  zadanie  postawił Sensor Powietrza – czujnik współpracujący z aplikacją Airly, zamontowany na słupieprzed  sobą  krakowski  start-up.  Prognozowanie  stanu  powietrza jest  niezwykle  ważne  dla  sportowców,  osób  starszych  i  osób cierpiących  na  choroby  układu oddechowego.  Większość  dostępnych  danych  dotyczących  zanieczyszczeń opisywała  stan  sprzed  jakiegoś  czasu  –  najczęściej paru  godzin.  Aplikacja przygotowana  przez  AIRLY, agregująca  dane  również z  opracowanych  przez  nią czujników,  pozwala  przewidywać  stan  powietrza z  wyprzedzeniem.

Na  świecie  jest  już  ponad  2500  czujników  AIRLY,  aplikację  na  urządzenia  mobilne  pobrano  ponad  450  tysięcy  razy.

 

Projekt  brawurowo  odpowiada  na  potrzeby  osób  zaniepokojonych  jakością  powietrza.

Wśród  Polaków

94%  zauważa  problem  smogu

65%  nie  czuje  się  dostatecznie  poinformowana  o  jakości  powietrza  w  swojej miejscowości*

Krakowska  firma  ruszała  kilka  lat  temu  jako  start-up  założony przez  czterech  młodych  naukowców-pasjonatów.  Dzisiaj  zatrudnia  ponad  20  osób  i  pozwala  aplikować  kolejnym  zainteresowanym.

ZDANIEM  BENEFICJENTA

WIKTOR WARCHOŁOWSKI – współzałożyciel, prezes Airly Sp. z o.o.

POWSZECHNE  MONITOROWANIE  I  ANALIZA  POZIOMU  ZANIECZYSZCZEŃ  POWIETRZA  POMAGA W  DZIAŁANIACH  PRZYCZYNIAJĄCYCH  SIĘ  DO  POPRAWY  JEGO  JAKOŚCI

Smog  i  zanieczyszczenia  powietrza  są  jednym  z  pierwszoplanowych tematów  dotyczących  ochrony zdrowia  Polaków.  Nasz  Wiktor Warchołowski współzałożyciel, prezes airly sp. Z o.o.projekt  pozwala  nie  tylko  monitorować  poziom  zanieczyszczeń,  ale  dzięki  agregacji  i  analizie  danych,  przewidywać,  jak sytuacja  będzie  wyglądała  w  danym  miejscu  w  kolejnych 24  godzinach.  Może  to  pomagać osobom  z  chorobami  dróg  oddechowych,  może  także  wspierać sportowców, którzy  prowadzą  treningi.  Ten  ostatni  przykład  dotyczył  nas  –  założycieli  AIRLY.  Gdy  byliśmy  jeszcze  studentami  Akademii  Górniczo-Hutniczej,  przygotowywaliśmy  się do  krakowskiego  maratonu.  Planując  trening  danego  dnia, nie  mogliśmy  zdobyć  aktualnych  danych  o  smogu  –  te,  które były  dostępne,  opisywały  sytuację  sprzed  paru  godzin.

Opracowaliśmy  inteligentny  system  monitorowania:  czujniki  pyłów  zawieszonych,  temperatury  i  wilgotności  na  bieżąco dostarczają  dane.  Możemy  nie  tylko  określać,  jaki  poziom zanieczyszczeń  występuje  w  danym  momencie,  ale  dzięki  analizie  danych  z  użyciem  algorytmów  i  elementów  sztucznej inteligencji  możemy  prognozować,  jaki  poziom  zanieczyszczeń wystąpi  w  kolejnych  godzinach.  Dane  prezentujemy  w  opracowanej  przez  nas,  dostępnej  dla  każdego,  aplikacji.

Współpracujemy  z  mediami,  staramy  się  promować  ideę poprawiania  jakości  powietrza,  którym  oddychamy,  wychodząc z  założenia,  że  wiedza,  informacja  i  świadomość  zagrożeń  jest pierwszym  warunkiem  zmiany  tego,  co  nam  doskwiera.  Dane mają  potężną  moc!

W  całej  Polsce  rozmieściliśmy  ponad  2,5  tysiąca  czujników. Okazuje  się,  że  problem  zanieczyszczonego  powietrza  nie  dotyczy  tylko  dużych  miast.  Uświadomienie  sobie  tego, że  9  na  10  osób  na  świecie  oddycha  powietrzem  fatalnej  jakości,  jest  pierwszym  krokiem  do  zmiany  na  lepsze.  Także  dzięki  dofinansowaniu  z  NCBR  staramy  się  dołożyć  do  tej  zmiany  naszą  cegiełkę.

PROJEKT  BIOENGINEERING

PROGRAM  OPERACYJNY  INTELIGENTNY  ROZWÓJ,  SZYBKA ŚCIEŻKA. 

NOWA  GENERACJA  PROTEZ  BIONICZNYCH  RĘKI, OPARTA  NA  STEROWANEJ  BUDOWIE  MODULARNEJ PALCÓW,  NADGARSTKA  I  STAWU  ŁOKCIOWEGO, DLA  OSÓB  Z  RÓŻNYMI  POZIOMAMI  AMPUTACJI KOŃCZYN  GÓRNYCH

5 713 742 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

4 082 495,20 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

DLA  POTRZEBUJĄCYCH

Większa  dostępność  najnowocześniejszych  rozwiązań  pomagających  osobom  niepełnosprawnym.

Inżynieria  bioniczna  jest  dzisiaj  podstawą  opracowywania  urządzeń  –  protez  i  ich  elementów  –  pomagających  osobomMechaniczna proteza ręki z odwzrowaniem procesów kinematycznych struktury dłoni

potrzebującym  protez  kończyn.  Wrocławska  firma  BioEngineering.pl  sp.  z  o.o.,  w  ramach  projektu  dofinansowanego  przez  NCBR,  opracowuje  protezę  ręki  sterowaną  za  pomocą  sygnałów  biologicznych  związanych  z  drganiem  mięśni.  W  protezie są  odwzorowane  procesy kinematyczne  struktury  dłoni –  niezależne  sterowanie  sztucznymi  palcami  umożliwia  wykonywanie  skomplikowanych  ruchów chwytnych.

Rozwiązanie  charakteryzuje  się  dużą  praktycznością  i  łatwością  obsługi,  jednocześnie  jest  tańsze  od  podobnych  projektów  przygotowanych

za  granicą.  Pozwala  to  zmniejszyć  bariery  finansowe,  które często  uniemożliwiają  osobom  po  amputacjach  korzystanie  z  najnowocześniejszych  rozwiązań,  mogących  wymiernie  podnosić  jakość  ich  życia  i  ułatwiać  ich  codzienną  aktywność.

 

ZDANIEM  BENEFICJENTA

WOJCIECH ROKOSZ – koordynator projektu

MATEUSZ STACHOWIAK – konstruktor i programista

 

ROZWIĄZANIE  NOWOCZESNE,  NIEZAWODNE I  PRZEDE  WSZYSTKIM  TAŃSZE  OD  ZAGRANICZNYCH OFERT  –  TAKIE  ZAŁOŻENIA  TOWARZYSZYŁYPROJEKTOWI

Zaawansowane  protezy  rąk są  drogie.  Wyobraziliśmy  sobie sytuację,  gdy  osoba  po  wypadku,  tracąca  możliwość pracy,  musiWojciech Rokosz - koordynator projektu oraz Mateusz Stachowiak - konstruktor i programista  w  znacznym  stopniu  sama  dofinansować zakup  urządzenia  z  najwyższej półki…  Nie  jest  to  łatwe.

Prace  badawczo-rozwojowe  pozwoliły  dopracować  urządzenie nieustępujące  rozwiązaniom  produkowanym  w  innych  krajach  Europy, a  jednocześnie  o  połowę  tańsze.  Funkcjonalność  projektowanych  przez  naszą  firmę  protez  pozwala  osobom z  nich  korzystającym  powrócić  do  aktywności.  Dofinansowanie z  NCBR  nam  z  kolei  pozwoliło  nie  ograniczać  wyobraźni  badawczej,  precyzyjniej  i  szybciej  osiągać  cele,  poprzez  testowanie  prototypów  oraz  sprawdzanie,  czy  założenia  „na  papierze”  będą  skuteczne  także  w  praktyce.

Projekt  wpisuje  się  w  misję,  którą  zaszczepiają  w  nas  wykładowcy  podczas  studiów  inżynierii  biomedyczne  –  technika  powinna  przede  wszystkim  pomagać  medycynie,

czyli  ludziom.  Praca,  która  łączy  misję  z  radością  opracowywania  nowych  rozwiązań  inżynierskich,  jest  ekscytująca.

PROJEKT  AUDIOMOVIE

PROGRAMY  KRAJOWE,  INNOWACJE  SPOŁECZNE  II  BADANIA STOSOWANE.

WYGODNIEJ,  TANIEJ  I  W  SPOSÓB  BARDZO  DOSTĘPNY  –  TAK  OSOBY  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU  MOGĄ  KORZYSTAĆ  Z  PRZYGOTOWANEGO ROZWIĄZANIA,  POZWALAJĄCEGO  WSZYSTKIM  CIESZYĆ  SIĘ  SPECJALNYMI,  LEKTORSKIMI  WERSJAMI FILMÓW 

902 581,61 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

850 000 zł

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA  NCBR

KINO DLA WSZYSTKICH

Czy  kino  może  być  dostępne  dla  osób  słabowidzących?  Jak  najbardziej!  –  odpowiadają  twórcy  AudioMovie.

Projekt  AudioMovie  zakłada  opracowanie  innowacyjnego  na  skalę  światową  rozwiązania:  aplikacji  na  osobiste  urządzenia Smartfon z aplikacją umożliwiająca korzystanie z Audiodeskrypcjimobilne,  umożliwiającej  obsługę  i  korzystanie z  audiodeskrypcji i  wersji  lektorskiej  podczas  seansów  kinowych,  pokazów  festiwalowych  i  transmisji  telewizyjnych.

Projekt  pomaga  przede  wszystkim osobom  z  niepełnosprawnością  wzroku  oraz  osobom  starszym,  mającym  problemy  z  odczytywaniem  napisów  w  kinach.  Te  ograniczenia wyłączają  z  udziału  w  kulturze  liczne  grupy  osób  na  całym  świecie.  W  Polsce  dotychczas  tylko  niewielki  odsetek  kin  (ok.  10%)  przygotowany  był na  umożliwienie  widzom  korzystania  z  audiodeskrypcji, liczba  dostępnych  z  nią  filmów  również  nie  była  znacząca.

Zgodnie  z  obowiązującymi  obecnie  przepisami  każda  polska produkcja  filmowa,  która  otrzymuje  dofinansowanie  z  Polskiego Instytutu  Sztuki  Filmowej,  musi  mieć  przygotowaną  audiodeskrypcję.  W  ten  sposób  otwiera  się  pole  dla  upowszechniania  urządzeń  i  aplikacji  umożliwiających  korzystanie  z  tego  udogodnienia.

Projekt  AudioMovie  jest  realizowany  przez  konsorcjum  naukowe,  w  którego  skład  wchodzą:  Fundacja  Siódmy  Zmysł, Instytut  Technik  Innowacyjnych,  Uniwersytet  Jagielloński,

Fundacja  Na  Rzecz  Rozwoju  Audiodeskrypcji  „Katarynka”,  Centrum  Transferu  Technologii  EMAG  Sp.  z  o.o  oraz  krakowskie Kino  Pod  Baranami.

 

ZDANIEM  BENEFICJENTA

DR  ANNA  JANKOWSKA

Uniwersytet  Jagielloński,  Fundacja  Siódmy  Zmysł,  lider  projektu

APLIKACJA  AUDIOMOVIE  POZWALA  OSOBOM Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  WZROKU  CIESZYĆ SIĘ  MAGIĄ  FILMOWEGO  ŚWIATA

Audiodeskrypcja  to  nic  innego,  jak dodatkowy  opis  dotyczący  miejsc  czy  sytuacji  będących  elementem  filmów,  odczytywany  pomiędzy dialogami.  To  niejako  opowieść  płynnie  łącząca  się  z  filmem.

Audiodeskrypcja  w  tradycyjnym wydaniu  technicznym  wymaga specjalnego  sprzętu:  nadajników,  odbiorników  i  słuchawekDr Anna Jankowska uniwersytet jagielloński, fundacja siódmy zmysł, lider projektu

(analogicznych  do  tych,  używanych  np.  przy  tłumaczeniu  symultanicznym).  Taki  sprzęt  posiada  jedynie  co  dziesiąte  kino w  Polsce,  a  koszty  są  barierą  niełatwą  do  pokonania.  Mieliśmy więc  do  czynienia  ze  swoistym  błędnym  kołem:  dystrybutorzy filmów  nie  inwestowali  w  przygotowywanie  audiodeskrypcji,  bo  kina  nie  miały  sprzętu,  kina  nie  kupowały  sprzętu,  bo  filmów  z  audiodekrypcją  było  niewiele.  AudioMovie  przerywa  ten  zaklęty  krąg,  oferując  rozwiązanie  systemowe.

System  AudioMovie  po  pierwsze:  stwarza  miejsce,  w  którym  można  zintegrować  wiele  audiodeskrypcji  przygotowywanych  przez  różne  fundacje  i  instytucje  wspierające  osoby  z  niepełnosprawnością  wzroku.  Po  drugie  –  i  najważniejsze –  umożliwia  każdemu  korzystanie  z  audiodeskrypcji  za  pomocą własnego  urządzenia:  smartphone’a  lub  tabletu.

Aplikacja  jest  skierowana  także  do  seniorów,  którzy  nawet  jeśli  nie  narzekają  na  dużą  wadę  wzroku,  nie  lubią  czytać  podczas  seansów  kinowych  napisów.  W  AudioMovie  mogą  wybrać  opcję  z  lektorem,  który  czyta  jedynie  dialogi.  Mamy  nadzieję,  że  tylko kwestią  czasu  jest  rozpowszechnienie  naszego  projektu w  całej  Polsce.

PROJEKT  SAFEDAM

PROGRAM  BEZPIECZEŃSTWO  I  OBRONNOŚĆ.

ZAAWANSOWANE  TECHNOLOGIE  WSPOMAGAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE  ZAGROŻENIOM  ZWIĄZANYM Z POWODZIAMI

6 788 840 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

6 103 840 zł

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA  NCBR

 

ŻYĆ  BEZPIECZNIEJ

Dokładna  analiza  stanu  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych może  ratować  życie  i  dobytek  tysięcy  osób.

Projekt  SAFEDAM  polega  na  przygotowaniu  systemu  monitorującego  wały  przeciwpowodziowe  wielokrotnie dokładniej  niż  w  Kobieta, wały przeciwpowodziowe, skaner laserowy do mierzenia stanu wałówdotychczasowej  praktyce.  Do  monitoringu wykorzystywane  są  bezzałogowe  systemy  latające  oraz  dane lotnicze  i  satelitarne.  Najważniejsze    newralgiczne  fragmenty wałów  mierzone  mogą  być  z  dokładnością  do  kilku  centymetrów  dzięki  zastosowaniu  skanera  laserowego i  danych  fotogrametrycznych.

Dane  3D  pozyskane  w  ten sposób  są  automatycznie  analizowane  pod  nadzorem służb  hydrologicznych  i  służą  do  tworzenia wizualizacji  dla  służb

Państwowej  Straży  Pożarnej i  specjalistów  zarządzania  kryzysowego.

SAFEDAM  ma  dwie  konfiguracje:  prewencyjną  –  czyli  pozyskiwania  danych  umożliwiających  stały  monitoring  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych,  oraz  interwencyjną,  czyli  wspomagającą służby  w  sytuacjach  zagrożenia  i  podczas  powodzi.  Dzięki  temu służby  mogą  precyzyjnie  określać,  gdzie  prawdopodobieństwo pogarszania  się  sytuacji  i  zagrożenie  jest  największe  –  gdzie ingerencja,  zarówno  zabezpieczająca,  jak  i  ratunkowa,  jest  lub będzie  potrzebna.

Projekt  realizowany  jest  w  ramach  programu  Bezpieczeństwo  i  Obronność,  przez  konsorcjum  w  składzie:  Politechnika  Warszawska  Wydział  Geodezji  i  Kartografii,  Instytut  Meteorologii i  Gospodarki  Wodnej  PIB,  MSP  Marcin  Szender,  Astri  Polska  Sp.  z  o.o.,  Centralna  Szkoła  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Częstochowie.

 

ZDANIEM  BENEFICJENTA

DR  INŻ.  KRZYSZTOF  BAKUŁA – przewodniczący  komitetu  sterującego  projektu  SAFEDAM, Wydział  Geodezji  i  Kartografii  Politechniki  Warszawskiej

PROJEKT  SAFEDAM  WIELOKROTNIE  ZWIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ  MONITOROWANIA  WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH.  W  KRYZYSOWEJ  SYTUACJI  MOŻE  POMAGAĆ  W  RATOWANIU ZDROWIA  I  ŻYCIA

Informacja  przestrzenna  i  dane  do  precyzyjnej  analizy  stanu  zabezpieczeń przeciwpowodziowych  to  podstawa  bezpieczeństwa.Dr inż. Krzysztof Bakuła przewodniczący komitetu sterującego projektu Safedam, wydział geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej Nasz  system  dokonuje rewolucji  w  monitoringu  wałów  oraz  w  koordynacji ewentualnych  akcji ratunkowych,  gdyby  doszło  do  powodzi.

W  Polsce  istnieją  tysiące   kilometrów wałów  przeciwpowodziowych.  Klasyczny  monitoring  ich  stanu polega  na  wykonywaniu  bezpośrednich  pomiarów  geodezyjnych co  paręset  metrów.  SAFEDAM  poprzez  działanie  z  powietrza pozwala  analizować  stan  każdego  metra  kwadratowego  wału! Jesteśmy  w  stanie  dostarczać  służbom  hydrologicznym  oraz Państwowej  Straży  Pożarnej  precyzyjne  dane  dotyczące  stanu zabezpieczeń,  zgodnie  z  założeniem,  że  zawsze  najlepiej  jest zapobiegać  ewentualnym  nieszczęśliwym  wydarzeniom.  Duży udział  w  systemie  będzie  miał  też  moduł  geopartycypacji,  czyli włączenia  społeczeństwa  w  ochronę  powodziową.  Dzięki  integracji  urządzeń  mobilnych  osób,  które  będą  mogły  przesyłać  zgłoszenia  o  stanie  wałów  przeciwpowodziowych  w  kraju,  będzie  można  gromadzić  w  systemie  dużo  więcej  informacji.

Gdy  już  dojdzie  do  powodzi,  nasz  system  pomaga  służbom  koordynować  akcję,  wskazując,  gdzie  zagrożenie  przerwania wałów  jest  największe.

NCBR  finansuje  blisko  90%  kosztów  projektu,  resztę  zapewniają podmioty  w  konsorcjum.  To,  co  jest  bardzo  ważne:  opracowując  nasze  rozwiązania  IT,  wsłuchiwaliśmy  się  w  głosy praktyków  zajmujących  się  zarządzaniem  i  pomiarami  wałów przeciwpowodziowych  oraz  ewentualnym  ratownictwem.  Jesteśmy  przekonani,  że  nasz  projekt  będzie  przełomowy i  będą  korzystać  z  niego  służby,  samorządy  i  jednostki  w  całej  Polsce.

PROJEKT  TECHNOLOGIE KOSMICZNE  I  SATELITARNE

PROGRAM  OPERACYJNY  WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

POLITECHNIKA  GDAŃSKA.  DOSTOSOWANIE KIERUNKU  STUDIÓW  II  STOPNIA  TECHNOLOGIE KOSMICZNE  I  SATELITARNE  DO  POTRZEB  RYNKU PRACY

1 973 352 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

1 914 150 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

 

KOSMICZNA AWANGARDA

Polska  jest  w  awangardzie  krajów  kształcących  specjalistów  w  dziedzinie  technologii  kosmicznych  i  satelitarnych.

Projekt  zakłada  „połączenie  sił”  trójmiejskich  uczelni w  kształceniu  wysokiej  klasy  specjalistów  w  branży  technologii Kosmos, powierzchnia planety, lądująca jednostka badawcza kosmicznych.  Przygotowany  w  ramach  projektu  program studiów  jest  dostosowany do  potrzeb  firm  działających na  rynku.  Uruchomione  zostały cztery  specjalności:

 • Technologie  informacyjne  i  telekomunikacyjne  w  inżynierii  kosmicznej  i  satelitarnej
 • Technologie  mechaniczne  i  mechatroniczne  w  inżynierii  kosmicznej
 • Morskie  systemy  satelitarne  i  osmiczne
 • Aplikacje  kosmiczne  i  satelitarne  w  systemach   bezpieczeństwa

Studia  II  stopnia  realizowane  są  w  ramach  współpracy  trójmiejskich  uczelni:  Politechniki  Gdańskiej,  Uniwersytetu  Morskiego  w  Gdyni  oraz  Akademii  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni.  Program  kształcenia  powstał  i  realizowany  jest  przy udziale  pracodawców  zrzeszonych  w  sektorze  kosmicznym,  we współpracy  z  Polską  Agencją  Kosmiczną.  Wśród  licznych  firm można  wymienić  Centrum  Badań  Kosmicznych  PAN  czy  spółkę Blue  Dot  Solutions  z  Gdańska.

 

ZDANIEM  BENEFICJENTA

ZBIGNIEW  ŁUBNIEWSKI

Politechnika  Gdańska,  Wydział  Elektroniki, Telekomunikacji  i  Informatyki MAREK  CHODNICKI – analityk  w  projekcie, Politechnika  Gdańska,  Wydział  Mechaniczny

TECHNOLOGIE  KOSMICZNE  TO  NIE  TYLKO  MARSJAŃSKIE  ŁAZIKI  I  MIĘDZYPLANETARNE PODRÓŻE  –  TO  RÓWNIEŻ  CODZIENNOŚĆ  KAŻDEGO Z  NAS:  TELEKOMUNIKACJA,  NAWIGACJA  SATELITARNA,  INTERNET,  CZY  BADANIE  ZAGROŻEŃ KLĘSKAMI  ŻYWIOŁOWYMI

Często  nie  zdajemy  sobie  sprawy,  jak  wiele  technologii  opartych  jest  na  danych  satelitarnych  i  danych  powiązanych z  technikami  kosmicznymi  i  satelitarnymi.  Dzięki  „połączeniu  sił”  Politechniki  Gdańskiej,  Uniwersytetu  Morskiego  w  GdyniZbigniew Łubniewski politechnika gdańska, wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki; Marek Chodnicki analityk w projekcie, politechnika gdańska, wydział mechaniczny  oraz  Akademii  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni,  przygotowaliśmy program  studiów  magisterskich  realizowanych  na  trzech  uczelniach,  związanych  z  jedną  tematyką:  technologiami  kosmicznymi  i  satelitarnymi.  W  ten  sposób  uczelnie  odpowiadają  na  zapotrzebowanie  rynku  pracy.

Polska  dość  dobrze  sobie  radzi  na  międzynarodowym  rynku technologii  kosmicznych,  uczestniczy  w  wielu  projektach,  polskie  firmy  realizują  zamówienia  międzynarodowych konsorcjów  i  spółek.  Dzięki  naszemu programowi  studenci  mogą  już  na  etapie  studiów  zapoznawać  się  z  potrzebami potencjalnych  pracodawców,  nabywać  kompetencje  ukierunkowane  na  współpracę  przy  konkretnych,  praktycznie realizowanych  projektach.  Program  powstawał  i  realizowany jest  we  współpracy  z  przedsiębiorcami  zajmującymi  się  m.in.: teledetekcją  i  telekomunikacją  satelitarną,  robotyką, technologiami  bezpieczeństwa,  analizą  danych  satelitarnych, mechatroniką  w  zastosowaniach  kosmicznych  i  satelitarnych. Firmy  potrzebują  specjalistów  –  my  ich  kształcimy.

Studenci  zdobywają  kompetencje  budowania  zespołów  badawczych,  uczą  się,  jak  wygląda  praktyka  rynkowa,  jakie  dziedziny  związane  z  technologiami  kosmicznymi  rozwijają  się najszybciej.  Dzięki  naszemu  projektowi,  polscy  specjaliści  będą odgrywać  znaczącą  rolę  w  międzynarodowych  i  krajowych przedsięwzięciach.

PROJEKT  TRZECI  WIEK TECHNOLOGICZNIE

PROGRAM  OPERACYJNY  WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  W  SZCZECINIE

1 671 480 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

1 619 080 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

 

UNIWERSYTET  DLA  WSZYSTKICH

Ciekawość  świata  może  rosnąć  z  wiekiem  –  udowadniają  to  uczestnicy  programu  edukacyjnego  przygotowanego dla  seniorów  przez  Zachodniopomorski  Uniwersytet  Technologiczny. 

Ponad  1000  seniorów  (w  wieku  60+)  w  okresie  36  miesięcy (20192021)  weźmie  docelowo  udział  w  projekcie,  którego Grupa osób oglądająca dane na monitorze komputera celem jest  promocja  i  upowszechnianie  nauk  technicznych

i  przyrodniczych,  osiągnięć i  badań  naukowych  oraz  ich  wykorzystania  w  życiu  społecznym.  Pracownicy szczecińskiej  uczelni,  podejmując  współpracę  z  działającymi  w  regionie  Uniwersytetami  Trzeciego Wieku,  przygotowali  dla  seniorów  urozmaiconą  i  bardzo ciekawą  ofertę  zajęć  dydaktycznych oraz  kulturalnych.

Każdy  z  uczestników  zajęć  może  wybrać  6  z  12  modułów tematycznych  zajęć  (od  chemii,  przez  biotechnologię,  po  ekonomię  i  informatykę),  realizowanych  w  grupach  przez  10 wydziałów  akademickich.  Program  zajęć  został  opracowany po  konsultacjach  z  przedstawicielami  Uniwersytetów  Trzeciego Wieku.  Dotyczy  m.in.  zastosowania  w  życiu  codziennym  nowych technologii,  prezentacji  nauk  ścisłych  oraz  takich  dziedzin,  jak: elektronika,  informatyka  i  mechanika.

Uczestnicy  projektu  mają  niepowtarzalną  okazję  zaznajomienia się  z  bogato  wyposażonymi  w  aparaturę  laboratoriami,  które na  co  dzień  dostępne  są  tylko  dla  studentów  i  wykładowców Uniwersytetu  Technologicznego.  Program  aktywizuje  osoby starsze  oraz  w  sposób  praktyczny  wpływa  na  rozwój  ich kompetencji  we  współczesnym,  coraz  szybciej  zmieniającym się  świecie.

 

ZDANIEM  BENEFICJENTA

KINGA  WEŁYCZKO

kierownik  projektu

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  W  SZCZECINIE  POMAGA SENIOROM  PROWADZIĆ  AKTYWNE  ŻYCIE,  ZGODNIE Z  OBOWIĄZUJĄCĄ  PRAWDĄ,  ŻE  CZŁOWIEK  MOŻE –  A  DZISIAJ  TAKŻE  MUSI  –  UCZYĆ  SIĘ  ZAWSZE

Pomysł  przyszedł  sam.  Od  wielu lat  nasza  uczelnia  realizuje  różne projekty  edukacyjno-promocyjne skierowane  nie  tylko  do Kinga Wełyczko kierownik projektustudentów.  Jednym  z  nich  był  Dziecięcy  Uniwersytet,  prowadzony  od  2009  roku.  Okazało  się,  że  najmłodsi bardzo  często  są  przyprowadzani  na  zajęcia  przez…  dziadków.  Pojawiło się  pytanie:  dlaczego  nie  przygotować  zajęć  właśnie  dla  nich, dla  seniorów?

Szybko  okazało  się,  że  stereotypy  związane  z  wizerunkiem  osób starszych  są  fałszywe  –  to  nie  są  ludzie  siedzący  na  kanapie  i  patrzący  w  telewizor,  to  aktywne  osoby,  ciekawe  świata

i  żądne  wiedzy,  bezinteresownie  zainteresowane  udziałem  w  zajęciach  prowadzonych  przez  naszych  specjalistów.

Nasz  Trzeci  Wiek  Technologicznie  zajął  jedną  z  najwyższych lokat  wśród  ponad  dwustu  zgłoszonych  projektów.  Uniwersytety Trzeciego  Wieku  działają  w  Polsce  od  dawna,  dzięki dofinansowaniu  z  NCBR  możemy  z  nimi  współpracować,  zapewniając  seniorom  cykl  zajęć  z  bardzo  zróżnicowanych  dziedzin:  od  mediów  i  technologicznych  aspektów  przepływu danych,  przez  bezpieczeństwo  w  sieci,  po  projekty  czysto  inżynierskie,  czy  związane  z  mechatroniką  i  energią  odnawialną.

Seniorzy  są  ludźmi  aktywnymi,  chcą  poszerzać  swoje  kompetencję  i  znajomość  świata.  W  ramach  zajęć teoretycznych  i  praktycznych  na  Uniwersytecie  Technologicznym poznają  dziedziny  niedostępne  szerokiemu  gronu  odbiorców. Nasi  wykładowcy  zwracają  uwagę,  że  uczestnicy  Trzeciego Wieku  Technologicznie  często  wykazują  więcej  zaangażowania i  aktywności  niż  regularni  studenci,  a  ci  ostatni  mogliby  się uczyć  od  seniorów,  jak  efektywnie  współpracować  z  prowadzącymi  zajęcia!  Z  satysfakcją  zauważamy,  że  dzięki naszemu  projektowi  starsze  osoby  nie  tylko  „nadążają” za  zmieniającym  się  światem,  ale  aktywnie  uczestniczą  w  pulsie  współczesności.

PROJEKT  UNIVERSALITY

PROGRAM  OPERACYJNY  POLSKA  CYFROWA,  E-PIONIER.

UNIVERSALITY  SP.  Z  O.O.,  KRAKÓW

805 439,72 zł

WARTOŚĆ  PROJEKTU

805 439,72 zł

WARTOŚĆ  UNIJNEGO  DOFINANSOWANIA

 

ŁĄCZYĆ  SIŁY

Przedsiębiorstwo  z  branży  IT  szuka  dobrze  wyszkolonych  i  przygotowanych  do  pracy  kandydatów?

Wykładowca  akademicki  szuka  praktycznego  tematu  zajęć?

Student  rozgląda  się  za  pracą  i  chce  uczestniczyć  w  ciekawych  projektach?

Jak  ich  połączyć?

Start-up  Universality  stara  się  być  odpowiedzią  na  te  pytania.Osoba pracująca na tablecie

Platforma  pozwala  zgłaszać  firmom  zagadnienia,  które  mogą być  elementem  zajęć  na  uczelni. Jednocześnie  studenci rozwiązujący w  ich  ramach  konkretne  zadania dają  się  poznać  ewentualnym  pracodawcom  z  branży,  budując  zarazem  swoje  praktyczne  CV.  Studiujący,  młodzi  programiści,  dzięki platformie  edukacyjnej  Universality,  już  podczas  studiów  otwierają  ścieżki  późniejszej  kariery  i  rozwoju  –  nie  teoretycznie,  ale  w  sposób  bardzo  praktyczny  –  związane  z  potrzebami  rynku.

Zainteresowanie  platformą  zgłasza  większość  uczelni  z  kierunkami  IT  w  Polsce,  wśród  firm  zainteresowanych  rozwiązaniem  są  potentaci  tacy  jak  Microsoft,  a  także  młode, ambitne  firmy  informatyczne,  kuszące  studentów  udziałem w  ciekawych,  niebanalnych  projektach.

Pomysłodawcą  i  szefem  Universality  jest  Jerzy  Czepiel,  właściciel  firmy  informatycznej  i  były  wykładowca  Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

ZDANIEM  BENEFICJENTA

JERZY  CZEPIEL pomysłodawca  i  szef  UNIVERSALITY

UNIVERSALITY  TO  AWANGARDOWA  PLATFORMA  ŁĄCZĄCA  TRZY  GRUPY  UŻYTKOWNIKÓW: WYKŁADOWCÓW  PROWADZĄCYCH  ZAJĘCIA NA  UNIWERSYTETACH  W  POLSCE  I  ZA  GRANICĄ, STUDENTÓW  ORAZ  PRZEDSTAWICIELI  FIRM INFORMATYCZNYCH

System  edukacyjny  nie  zawsze odpowiada  potrzebom  rynku  pracy.  Nasza  platforma  włącza firmy  będące  potencjalnymi Jerzy Czepiel pomysłodawca i szef Universalitypracodawcami,  studentów  i  absolwentów  kierunków informatycznych  w  przygotowywanie   programów  studiów!

Specjaliści  z  branży  IT  zgłaszają  problemy  i  zagadnienia,  które zbierane  są  w  bazę  gotowych  zadań dla  studentów.  Prowadzący  zajęcia  na  uczelniach  mogą  korzystać  z  tych  zadań,  a  rozwiązujący  je  studenci  mogą wykazać  się  przed  potencjalnymi  pracodawcami.  Próbki  prac każdego  studenta  są  archiwizowane,  w  ten  sposób  powstaje coś  w  rodzaju  indywidualnego  CV  –  studenci  ucząc  się,  jednocześnie  pokazują  swój  talent  i  możliwości.  Firmy  mogą  ich  niejako  „obserwować”,  nie  ma  potrzeby  późniejszego  wysyłania  aplikacji.

Student  może  zainteresować  sobą  wymarzoną  firmę  –  od wielkiej  korporacji,  po  ambitny  start-up.  Wykładowcy  mają  z  kolei  bazę  realnych  problemów,  które  praktycznie  trafiają w  rzeczywistość,  a  nie  są  tylko  zadaniami  teoretycznymi. UNIVERSALITY  pomaga  więc  przygotowywać  zajęcia  i… znajdować  pracę.

W  firmach  informatycznych  „przysposobienie”  nowego pracownika  może  trwać  aż  do 3  miesięcy.  Dzięki  naszej  platformie  absolwent  lub  jeszcze  student  może  płynnie  wejść  w  projekty,  którymi  zajmuje  się  dane  przedsiębiorstwo,  a  którymi  także  on  zajmował  się  podczas  zajęć.  Mniejsze,  lokalne  firmy  mogą  przyciągać  do  siebie  pracowników,  pokazując  studentom  ciekawe,  ambitne  zadania  i  projekty,  które  inspirując  potencjalnych  pracowników,  mogą  być  dla  nich  nawet  bardziej  interesujące  niż  praca  w  światowych  korporacjach.

Liczbę  zadań  i  projektów  dostępnych  na  naszej  platformie liczymy  już  w  tysiącach.

PROGRAMY STRATEGICZNE

Polityka  naukowa  i  innowacyjna  państwa  implikuje  wysokobudżetowe,  strategiczne  programy  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych,  służące  rozwojowi  społecznemu  i  gospodarczemu  Polski.  Podstawą  do  przygotowania  programów  jest  Krajowy  Program  Badań,  ustanowiony  uchwałą Rady  Ministrów  z  16  sierpnia  2011  roku,  określający  strategiczne kierunki  badań  i  prac  rozwojowych.  W  oparciu  o  program Rada  NCBR  przygotowuje  projekty  programów  strategicznych, które  następnie  są  przedstawiane  do  zatwierdzenia  Ministrowi Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego.

Programy  strategiczne  składają  się  z  projektów,  które  w  założeniu  i  swej  istocie  służą  rozwiązywaniu  konkretnych  problemów  technicznych,  naukowych  i  społecznych.

Projekty  są  realizowane  przez  wyłaniane  w  konkursach  zespoły badawcze  i  innych  wykonawców.

W  2018  roku  wdrażane  były  cztery  programy  strategiczne:

 1. GOSPOSTRATEG
 2. TECHMATSTRATEG
 3. BIOSTRATEG
 4. STRATEGMED

Łączny  budżet  programów  wynosi  2,3  mld  zł.

W  2018  roku  wyłonionym  wykonawcom  projektów  w  programach  strategicznych,  na  realizację  ich  innowacyjnych przedsięwzięć  przekazano  257,2  mln  zł.

GOSPOSTRATEG

Społeczny  i  gospodarczy  rozwój  Polski  w  warunkach  globalizujących  się  rynków

500 mln zł

BUDŻET  CAŁKOWITY

Główne  cele  programu  to  poprawa  jakości  życia  społeczeństwa  i  wpisująca  się  w  zasadę  zrównoważonego  rozwoju  realizacja aspiracji  Polaków,  poprzez  rozwiązywanie  problemów rozwijającego  się  kraju.  Celem  pośrednim  jest  wzrost  wykorzystania  w  perspektywie  do  2028  roku  rezultatów  badań  społeczno-ekonomicznych  w  kształtowaniu  krajowych  i  regionalnych  polityk  rozwojowych.

Program  ma  cztery  obszary  tematyczne:

 • pułapka  średniego  dochodu  i  przeciętnego  produktu   pułapka  braku  równowagi   pułapka  demograficzna   pułapka  słabości  instytucji

Program  jest  skierowany  do  konsorcjów  naukowych  złożonych z  co  najmniej  trzech  podmiotów,  z  których  nie  mniej  niż  dwa  to  jednostki  naukowe,  a  jeden  –  to  podmiot  mający  możliwość wdrażania  opracowanych  rozwiązań  na  rynku.

GOSPOSTRASTEG  jest  w  początkowej  fazie wdrażania.

W  ROKU  2018:

 • rozstrzygnięto  pierwszy  konkurs  na  projekty  otwarte    na  podstawie  rekomendacji  ekspertów  przyjęto  do  realizacji 18  projektów  o  wartości  dofinansowania  100  mln  zł     
 • realizowano  pierwsze  wypłaty  dofinansowania:
 • rozdysponowano  20  mln  zł
 • opracowano  projekt  regulaminu  konkursu  na  propozycje   tematów  na  potrzeby  II  konkursu  GOSPOSTRATEG,  którego  ogłoszenie  planowane  jest  w  formule  zamawianej   w  roku 2019

TECHMATSTRATEG

Nowoczesne  technologie  materiałowe

500 mln zł

BUDŻET  PROGRAMU  DO  2021  ROKU

Opracowanie  nowoczesnych,  trwałych,  a  jednocześnie  bezpiecznych  dla  zdrowia  i  środowiska  materiałów  konstrukcyjnych  i  funkcjonalnych  jest  jednym  z   ważniejszych obszarów  rozwoju  kraju.  Program  TECHMATSTRATEG  wpisuje  się w  to  założenie.  Jego  bezpośrednim  celem  jest  rozwój  wiedzy,  prowadzący  do  transferu  do  otoczenia  społeczno-gospodarczego  innowacyjnych  rozwiązań,  co  przyczyni  się  do budowania  międzynarodowej  pozycji  Polski  w  badaniach  naukowych  i  pracach  rozwojowych  w  dziedzinie  materiałów.  Realizacja  programu  rozpoczęła  się  w  2017  roku.

W  ROKU  2018:

 • przeprowadzono  II  konkurs  w  ramach  programu  –  przyjęto wnioski,  przeprowadzono  ich  ocenę  i  opublikowano  wyniki konkursu
 • realizowano  ewaluację  on-going  programu.  Celem   głównym badania  była  ocena  dotychczasowej  realizacji   TECHMATSTRATEG  pod  kątem  warunków  niezbędnych   dla  skutecznej  kontynuacji  wsparcia  (raport  w  2019  roku)
 • wypłacono  26,8  mln  zł  w  ramach  dofinansowania   18  projektów

BIOSTRATEG

Środowisko  naturalne,  rolnictwo  i  leśnictwo

500 mln zł

BUDŻET  PROGRAMU  DO  2019  ROKU

Program  ma  wzmacniać  pozycję  polskiej  gospodarki  w  otoczeniu  międzynarodowym  i  animować  innowacyjność  w  rolnictwie  i  leśnictwie.  Celem  jest  także  zwiększenie  udziału polskich  zespołów  badawczych  w  europejskich  programach,  w  zakresie  badań  dotyczących  dziedzin  programu.

 

Strategiczne  obszary  programu  (wynikające  z  przyjętego  przez rząd  Krajowego  Programu  Badań  oraz  z  kierunków  badań  prowadzonych  w  UE):

 • leśnictwo  i  przemysł  drzewny
 • ochrona  bioróżnorodności  oraz  zrównoważony  rozwój  rolnictwa
 • przeciwdziałanie  zmianom  klimatycznym,  przy  jednoczesnej adaptacji  do  nich  rolnictwa 
 • racjonalne  gospodarowanie  zasobami  naturalnymi,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  gospodarki  wodnej
 • bezpieczeństwo  żywnościowe

Program  BIOSTRATEG  został  ustanowiony  w  2013  roku,  jego  realizacja  rozpoczęła  się  w  roku  2016.

W  ROKU  2018:

Kontynuowano  ewaluację  programu.  Celem  głównym  badania była  ocena  realizacji  i  pierwszych  efektów  programu  pod   kątem  zasadności  jego  kontynuacji  (rekomendacja:   ograniczanie  zakresu  tematycznego  oraz  przeformułowanie  podejścia  z  „narzędziowego”  na  celowościowy)  kontynuowano  finansowanie  38  wyłonionych  projektów    wypłacono  98,3  mln  zł  (od  początku  realizacji  programu  –  315,9  mln  zł)

STRATEGMED

Profilaktyka  i  leczenie  chorób  cywilizacyjnych

800 mln zł

BUDŻET  CAŁKOWITY

Choroby  cywilizacyjne  są  plagą  naszych  czasów.  Starzejące  się społeczeństwo  (obejmowane  pozytywnym  trendem  wydłużania się  życia)  jest  zagrożone  zapadaniem  na  choroby  przewlekłe, często  związanym  z  rozwojem  przemysłu  i  technologii,  niejednokrotnie  wynikających  z  rozwoju  przemysłu  i  technologii.

Głównym  celem  programu  STRATEGMED  jest  uzyskanie  zasadniczego  postępu  w  zakresie  zwalczania  chorób  cywilizacyjnych  oraz  medycyny  regeneracyjnej  na  bazie wyników  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  w  obszarach:

 • kardiologii  i  kardiochirurgii 
 • onkologii
 • neurologii  i  badania  zmysłów   
 • medycynie  regeneracyjnej

Wśród  celów  szczegółowych  programu  należy  wymienić  m.in. wykreowanie  dynamicznych,  młodych  zespołów  badawczych w  międzynarodowym  składzie  i  o  silnej,  udokumentowanej pozycji  międzynarodowej  oraz  transfer  know‐how  i  nowych technologii  w  zakresie  profilaktyki,  diagnostyki,  terapii  i  rehabilitacji  z  polskich  instytucji  naukowych  (publicznych  organizacji  badawczych)  do  gospodarki.

W  ROKU  2018:

 • prowadzono  ewaluację  projektu  (wykazała  istotne  efekty medyczne,  społeczne  i  ekonomiczne  poszczególnych  projektów  z  zastrzeżeniem,  że  ich  realizacja  w  ograniczonym stopniu  przyczynia  się  do  osiągnięcia  szeroko  zdefiniowanego celu  głównego  programu  –  w  wyniku  ewaluacji   rekomendowano  zmiany,  z  jednoczesnym  wskazaniem   na  zasadność  kontynuacji  programu)
 • kontynuowano  finansowanie  45  projektów,  rozdysponowując kwotę  112,1  mln  zł    
 • oceniono  43  raporty  okresowe  beneficjentów  programu

PROGRAMY   KRAJOWE

Wspieranie  opracowywania  nowoczesnych  rozwiązań  i  technologii  zwiększających  innowacyjność,  a  tym  samym konkurencyjność  polskiej  gospodarki  –  tak  zadanie  Narodowego  Centrum  Badań  i  Rozwoju  określa  ustawa  z  30  kwietnia  2010  roku.  Rola  Centrum  polega  na  wzmacnianiu współpracy  nauki  z  polskim  biznesem  –  komercjalizacja  wyników  badań  jest  wielką  korzyścią  dla  gospodarki.

Te  cele  i  założenia  NCBR  realizuje  poprzez  programy  wspierające  badania  stosowane  i  prace  badawczo-rozwojowe, wspieranie  młodej  kadry  naukowej  i  finansowanie  transferu  wyników  badań  do  gospodarki.  Skuteczności  działań  Centrum służą  programy  sektorowe  i  wspólne  przedsięwzięcia  podejmowane  z  innymi  podmiotami.

W  2018  roku  wdrażanych  było  18 programów  krajowych.  Ich łączny  budżet  wynosi  ponad  4,482  mld  zł.

TANGO

Wzmacnianie  współpracy  naukowców  z  przedsiębiorcami.

Wspólne  przedsięwzięcie  NCBR  i  Narodowego  Centrum  Nauki (NCN)

120 mln zł

BUDŻET CAŁKOWITY

TANGO  ułatwia  jednostkom  naukowym  komercjalizację   opracowywanych  przez  nie  rozwiązań.  Program  (skierowany   do  wykonawców  badań  podstawowych,  finansowanych m.in.  przez  NCN)  umożliwia  finansowanie  m.in.  tworzenia koncepcji  wykorzystania  gospodarczego  wyników  prac,  a  także zabezpieczenia  praw  własności  intelektualnej  i  znajdowania przez jednostki  naukowe,  centra  naukowe  i  indywidualnych  naukowców,  partnerów  zainteresowanych  wdrażaniem  wyników badań  na  rynku.

W  ROKU  2018:

 • finansowano  59  projektów
 • wypłacono  8,7  mln  zł
 • oceniono  22  raporty  okresowe  beneficjentów

CUBR

Program  wsparcia  działalności  badawczo-rozwojowej  dla przemysłu  metali  nieżelaznych.  Przedsięwzięcie  realizowane wspólnie  z  KGHM  Polska  Miedź  S.A.

200 mln zł

BUDŻET CAŁKOWITY

Program  wpływa  na  wzrost  konkurencyjności  polskiej  branży metali  nieżelaznych  na  globalnym  rynku.  Następuje  to  poprzez opracowywanie  i  wdrażanie  nowych  technologii,  wyrobów, urządzeń  i  materiałów.  Program  przy  wykorzystaniu  know-how partnera,  będącego  jednym  z  liderów  branży,  oraz  jednostek naukowych,  ma  przynieść  poprawę  efektywności  procesu  produkcyjnego.

Przedsięwzięcie  dotyczy  czterech  obszarów:

 • górnictwa  i  geologii  
 • przeróbki  rud
 • metalurgii  przetwórstwa  i  nowych  materiałów   
 • zmniejszenia  oddziaływania  wydobycia  i  przetwórstwa  rud  metali  na  środowisko

W  ROKU  2018:

 • ogłoszono  IV  konkurs  w  programie  (alokacja  46  mln  zł)   
 • oceniono  złożone  w  nim  wnioski  (12)
 • kontynuowano  realizację  projektów  we  wcześniejszych  konkursach  (21)

RID

Rozwój  Innowacji  Drogowych. Wspólne  przedsięwzięcie  NCBR  i  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad

50 mln zł

BUDŻET CAŁKOWITY

Celem  programu  RID  jest  poprawa  efektywności  zarządzania planowaną,  przygotowywaną,  realizowaną  oraz  istniejącą  siecią drogową  w  Polsce  w  perspektywie  roku  2024.  Program  wpływa

na  wzrost  liczby  innowacji  w  obszarze  drogownictwa,   jednocześnie  stymulując  aktywność  jednostek  naukowych  w  realizacji  prac  B+R  w  tym  zakresie.  Program  jest  przeznaczony  dla  konsorcjów  naukowych.

W  ROKU  2018:

 • przeprowadzono  aktualizację  założeń  programu   (zgodnie  z  wynikami  ewaluacji  programu  przeprowadzonej   w  roku  2016)
 • zakończono  realizację  9  z  15  monitorowanych  projektów   
 • zawarto  11  aneksów  do  umów

GEKON

Technologie  proekologiczne.  Wspólne  przedsięwzięcie  NCBR  i  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

400 mln zł

BUDŻET CAŁKOWITY

Celem  programu  jest  zwiększenie  innowacyjności  polskiej   gospodarki  poprzez  rozwój  technologii  proekologicznych.   Efektywność  energetyczna  i  możliwości  magazynowania   energii są  wyzwaniem  współczesności.  Program  ma  na  celu   pobudzenie  współpracy  przedsiębiorstw  z  jednostkami   naukowymi,  m.in.  w  zakresie:

 • analizy  środowiskowych  aspektów  pozyskiwania  gazu   niekonwencjonalnego
 • efektywności  energetycznej  i  magazynowania  energii
 • ochrony  i  racjonalizacji  wykorzystania  wód    pozyskiwania  energii  z  czystych  źródeł
 • innowacyjnych  metod  otrzymywania  paliw  i  materiałów  z  odpadów  oraz  recyklingu  odpadów 

W ROKU 2018:

 • przeprowadzono  ewaluację  on-going  programu  w  ramach  badania  ewaluacyjnego  pn.  „Badanie  skuteczności  wsparcia  komercjalizacji  za  pomocą  programów  NCBR”
 • finansowano  6  projektów  (w  trwającym  od  2012  roku programie  łącznie  finansowano  65  projektów)
 • podsumowano  dotychczasowe  wyniki  programu  (w  jego  ramach  opracowane  zostały  64  rozwiązania  technologiczne  przygotowane  do  wdrożenia)

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Zwiększenie wykorzystania wyników  badań naukowych w gospodarce

1 407,9 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  skierowanego  do  jednostek  naukowych  i przedsiębiorców,  jest  wzmocnienie  współpracy,  tak  by  ułatwić absorpcję  wyników  badań  do  gospodarki.  Program  w  założeniu ma  także  wzmacniać  potencjał  jednostek  naukowych   w  realizacji  badań  skierowanych  na  zastosowania  praktyczne.

W  2018  ROKU:

 • przeprowadzono  monitoring  i  rozliczanie  projektów wybranych w  konkursach  ogłaszanych  w  latach  2011–2013
 • finansowano  łącznie  129  projektów
 • wypłacono  23,2  mln  zł
 • oceniono  52  raporty  końcowe
 • 50  projektów  uznano  za  wykonane

CYBERSECIDENT

Cyberbezpieczeństwo  i  e-Tożsamość

111,5 mln zł

BUDŻET

Cel  programu  kierowanego  do  konsorcjów  naukowych  (jednostek  naukowych  i  przedsiębiorstw)  to  opracowanie  i  wdrożenie  rozwiązań  ułatwiających  koordynację  działań  pomiędzy  różnymi  domenami  bezpieczeństwa  cyberprzestrzeni oraz  wdrożenie  innowacyjnych  metod  i  technik  identyfikacji   i  uwierzytelniania  w  sieci.

W  2018  ROKU:

 • w  konkursie  wyłoniono  6  kolejnych  projektów  (w  roku  2017  –  4)   
 • finansowano  łącznie  10  projektów    
 • wypłacono  30,9  mln  zł   
 • zawarto  4  aneksy  do  umów
 • oceniono  2  raporty  okresowe  beneficjentów

INNOTECH

Innowacje  technologiczne

650 mln zł

BUDŻET

Celem  uruchomionego  w  2011  roku  programu  jest  zwiększanie liczby  opracowanych  i  wdrażanych  innowacji  technologicznych, a  także  zachęcenie  przedsiębiorców  do  zwiększania  wydatków na  badania  naukowe  i  prace  rozwojowe.  Program  ma  również wzmacniać  współpracę  firm  z  uczelniami  i  jednostkami badawczymi.

W  2018  ROKU:

 • prowadzono  monitoring  i  rozliczanie  projektów,  które  w  większości  były  zakończone  i  pozostawały  w  okresie   trwałości
 • finansowano  6  projektów  (ogólna  liczba  296)    
 • zawarto  2  aneksy  do  umów    
 • wypłacono  700  tys.  zł

INNOWACJE SPOŁECZNE

Wsparcie  inicjatyw  stymulujących  rozwój  społeczny  i  poprawę  jakości  życia

35 mln zł

BUDŻET

Osiągnięcia  nauki  i  techniki  mogą  być  stymulatorem  innowacyjnych  inicjatyw  podejmowanych  przez  sektor  otoczenia  gospodarczego  i  organizacji  pozarządowych.  Program  Innowacje  Społeczne  ma  na  celu  wspieranie  inicjatyw,  które  wpływają  na  wzrost  liczby  rozwiązań  technicznych,  produktów,  procedur  i  usług,  pozwalających  rozwiązywać  problemy  społeczne  na  poziomie  lokalnym, regionalnym  i  krajowym.

Program  jest  skierowany  do  jednostek  naukowych,  konsorcjów i  przedsiębiorstw.

W  2018  ROKU:

 • prowadzono  monitoring  i  rozliczanie  projektów  (w  większości były  zakończone  i  pozostawały  w  okresie  trwałości)
 • finansowano  9  projektów    
 • oceniono  10  raportów  okresowych

PANDA 2

Wsparcie  kosztów  utrzymania  infrastruktury  badawczej

250 mln zł

BUDŻET

Adresatami  programu  są  beneficjenci  projektów  II  osi  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  dla  których dofinansowanie  wyniosło  co  najmniej  50  mln  zł.  Ośrodki prowadzące  badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,  a  także działające  na  rzecz  upowszechniania  nauki,  mogą  przeznaczać środki  z  programu  PANDA  2  na  utrzymanie  infrastruktury  badawczo-rozwojowej,  zbudowanej  dzięki  programowi  Innowacyjna  Gospodarka.

W  2018 ROKU:

 • rozpoczęła  się  realizacja  ewaluacji  on-going  programu   
 • finansowano  16  projektów    
 • zawarto  16  aneksów    
 • oceniono  16  okresowych  raportów  finansowych

DEMONSTRATOR+

Wsparcie  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  w  skali  demonstracyjnej

500 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  wzmocnienie  możliwości  transferu wyników  badań  do  gospodarki  poprzez  wsparcie  przedsięwzięć B+R  w  zakresie  opracowania  nowej  technologii  lub  produktu obejmującego  przetestowanie  opracowanego  rozwiązania  w  skali  demonstracyjnej  (program  ustanowiono  w  2013  roku).

W  2018  ROKU:

 • prowadzono  monitoring  i  rozliczanie  projektów  (w  większości były   zakończone  i  pozostawały  w  okresie  trwałości)    
 • oceniono  4  raporty  końcowe

LIDER

Program  wsparcia  dla  młodych  naukowców

415 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  zwiększanie  kompetencji  kadry  naukowej, szczególnie  naukowców  młodszego  pokolenia.  W  ramach  programu  LIDER  finansowane  są  inicjatywy  zmierzające  do podnoszenia  kompetencji  w  zakresie  samodzielnego  planowania,  zarządzania  oraz  kierowania  zespołem  badawczym.  Inicjatywy  takie  mogą  być  realizowane  poprzez  prowdzenie  projektów  badawczych,  których  wyniki  mają  perspektywy  zastosowania  praktycznego  i  wdrożenia  na  rynek.

Program  ma  także  wzmacniać  współpracę  przedsiębiorstw  z  państwowymi  jednostkami  naukowymi,  oraz  pozwalać  przedsiębiorcom  na  zwiększenie  wydatków  na  badania  naukowe  i  prace  B+R.

W 2018 ROKU:

 • finansowano  142  projekty  na  kwotę  41,5  mln  zł
 • dokonano  aktualizacji  założeń  programu  (zgodnie  z  Ustawą z  dn.  20   lipca 2018  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce)
 • oceniono  201  wniosków  złożonych  w  IX  edycji  programu (pozytywnie  oceniono  i  przyjęto  51)    
 • rozpoczęto  prace  ewaluacyjne  programu

W  2018  roku  w  programie  brało  udział  35  jednostek  naukowych,  uczestnicy  programu  –  Liderzy  dokonali   88  zgłoszeń  patentowych,  wzorów  użytkowych  i  wdrożeń,  opublikowali  także  254  artykuły  w  międzynarodowych czasopismach  naukowych  o  szerokim  zasięgu.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY

Program  wieloletni  (ustanowiony  w  2007  roku)

121,1 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  opracowanie  innowacyjnych  rozwiązań  organizacyjnych  i  technicznych,  ukierunkowanych  na  rozwój  zasobów  ludzkich.  Program  ma  także  przyczyniać  się  do  opracowania  nowych  wyrobów,  technologii,  metod  i  systemów zarządzania,  których  wykorzystanie  przyczyni  się  do  znaczącego ograniczenia  liczby  osób  zatrudnionych  w  warunkach  narażenia na  niebezpieczne,  szkodliwe  i  uciążliwe  sytuacje.  To  z  kolei  ma implikować  ograniczenie  liczby  wypadków  przy  pracy  oraz  liczby  osób  zapadających  na  choroby  zawodowe.

W 2018 ROKU:

 • przeprowadzono  ewaluację  ex-post  programu  (oceniając go  pozytywnie)
 • finansowano  1  umowę    
 • oceniono  1  raport  okresowy

GO_GLOBAL.PL

Wsparcie  innowacyjnych  firm  komercjalizujących  wyniki  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  na  rynkach  światowych

30 mln zł

BUDŻET

Program  ma  pomagać  przedsiębiorstwom  w  przygotowaniu  do wejścia  na  rynki  międzynarodowe  poprzez  opracowanie szczegółowych  planów,  pozyskanie  kapitału  VC  (venture  capital) oraz  ocenę  możliwości  skutecznego  impactu  na  wybranym  rynku.

W 2018 ROKU:

 • finansowano  1  projekt  (łącznie  od  ustanowienia  programu  w  roku  2012  –  124)
 • wypłacono  0,17  mln  zł
 • zawarto  1  umowę  o  dofinansowanie  w  ramach  IV  konkursu (po  procedurze  odwoławczej)
 • monitorowano  i  rozliczano  projekty  z  IV  i  V  konkursu

BRIDGE CLASSIC

Ułatwienie  młodym  innowatorom  komercjalizacji  wyników  ich prac  badawczo-rozwojowych

1,3 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  zapewnienie  alternatywnej  formy  finansowania  dla  innowatorów  wywodzących  się  z  uczelni,  instytutów  badawczych,  instytutów  naukowych  PAN  i  MŚP.

 

W 2018 ROKU:

 • finansowano  1 projekt    
 • oceniono  4  raporty  okresowe
 • wypłacono  0,3  mln  zł
 • Komitet  Ryzyka  prowadził  monitoring  umowy  pożyczki   zawartej  w  ramach  programu,  nadzór  nad  realizacją  kamieni milowych  projektu  oraz  kontrolę  zarządzania  wydatkami

BRIDGE  VC

Przedsięwzięcie  pilotażowe.  Publiczno-prywatne  wsparcie  komercjalizacji  wyników  prac  badawczo-rozwojowych  z  udziałem  funduszy  kapitałowych

220 mln zł

BUDŻET

W 2018 ROKU:

 • finansowano 2 projekty    
 • oceniono 8 raportów okresowych

NCBR  przeprowadził  ewaluację programu  pilotażowego  Bridge Alfa  w  celu  podsumowania  i  oceny  dotychczasowych  efektów oraz  wskazania  dobrych  praktyk  (na  przykładzie  wybranych projektów)  inwestycji  w  spółki  portfelowe,  które  zakończyły się wymiernym  sukcesem  finansowym  i  komercjalizacją  wyników badań.  Wyniki  ewaluacji  pozytywnie  zweryfikowały  przyjęty  mechanizm  finansowy  wsparcia  (dźwignia  finansowa  80:20)  oraz  możliwość  inwestowania  w  projekty  B+R  z  jednostek naukowych.  Wskazano  na  trudności  związane  ze  specyfiką  współpracy  z  jednostkami  naukowymi  oraz  zasadność  wypracowania  sposobu  postępowania  z  inwestycjami,  które się  nie  udały.

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

Unia  Europejska  zmierza  do  wspólnotowego  celu,  jakim  jest utworzenie  Europejskiej  Przestrzeni  Badawczej  (European  Research  Area  –  ERA).  Inicjatywy  Programu  Ramowego  UE  są  formułą  realizacji  tych  planów  i  zakładają  łączenie  potencjału  finansowego  i  naukowego  państw  członkowskich  na  rzecz  podniesienia  konkurencyjności  europejskiej  gospodarki.

Uczestnikami  tych  przedsięwzięć  są  instytucje  realizujące  programy  finansowania  badań  naukowych  w  poszczególnych państwach:  ministerstwa,  agencje  badawcze  i  technologiczne, rady  ds.  nauki.  Rola  NCBR  polega  na  nawiązywaniu  współpracy  i  udziale  w  inicjatywach,  w  ramach  których organizowane  są  międzynarodowe  konkursy  w  różnych  obszarach  nauki  i  gospodarki  na  projekty  badawcze  i  badawczo-rozwojowe  finansowane  ze  środków  krajowych,

m.in.:  ERA-NET,  ERA-NET+,  ERA-NET  CoFund  oraz  Inicjatywy Wspólnego  Programowania  JPI  (Joint  Programming  Initiatives).

WSPÓŁPRACA  DWUSTRONNA

przyczynia  się  do  wzmacniania  pozycji  polskich  jednostek  badawczych  w  obszarze  światowej  i  europejskiej  przestrzeni  badawczej  oraz  w  realizowanych,  wspólnie  z  badaczami z  zagranicy,  przedsięwzięciach  międzynarodowych.  Inicjując  i  zawierając  porozumienia  dwustronne  o  współpracy  z  partnerami  zagranicznymi,  NCBR  bierze  pod  uwagę  następujące  czynniki:  poziom  działalności  B+R  danego  państwa, priorytetowe  obszary  tematyczne,  korzyści  gospodarcze,  najlepsze  doświadczenia  ze  współpracy  międzynarodowej  polskich  naukowców,  relacje  kulturowe,  a  także  związki  historyczne  na  poziomie  państw  i  jednostek  badawczych. NCBR  współpracuje  m.in.  z  Izraelem,  Niemcami,  Chinami  i  Luxemburgiem.

WSPÓŁPRACA  WIELOSTRONNA

służy  realizacji  misji  Centrum  i  prowadzona  jest  równocześnie  z  kilkoma  partnerami.  W  ramach  współpracy  wielostronnej  realizowane  są  inicjatywy  ukierunkowane  na  wspieranie  szerokiej  współpracy  międzynarodowej  (CORNET,  EUREKA, EUROSTARS)  oraz  takie,  które  promują  współpracę  z  konkretnymi  krajami  (V4  –  Korea,  V4  –  Japonia).

FUNDUSZE  NORWESKIE  I  EOG

Memoranda  for  Understanding  na  wdrażanie  Funduszy  Norweskich  i  EOG  zostały  podpisane  20  grudnia  2017  roku.

Zgodnie  z  zapisami  tych  dokumentów  Polska  otrzyma  łącznie 110  mln  euro  na  realizację  programu  badawczego.  Wkład  krajowy  to  19  411  765  euro.  Operatorem  programu  zostało  Narodowe  Centrum  Nauki  (NCN),  a  instytucją  wspierającą  operatora  –  NCBR.

W 2018 ROKU:

NCBR  wraz  z  wyłonionymi  w  konkursie  konsorcjami   współrealizowało  I  fazę  instrumentu  Teaming  for  Excellence (TFE),  polegającą  na  przygotowaniu  kompleksowego   biznesplanu  budowy  nowych  jednostek  naukowych.  TFE   to  jeden  z  instrumentów  Programu  Horyzont  2020,  który  ma  na  celu  utworzenie  nowych  (lub  istotną  modernizację   istniejących)  centrów  doskonałości  (CoE),  przez  partnerstwo krajowych  jednostek  badawczych  z  partnerami  zagranicznymi. NCBR  koordynuje  dwa  projekty:  CECM,  w  którym  liderem  jest AGH  –  Cyfronet,  oraz  ENSEMBLE3,  w  którym  liderem  jest Uniwersytet  Warszawski  wraz  z  Instytutem  Technologii   Materiałów  Elektronicznych.

W  zakresie  Funduszy  Norweskich,  w  ramach  przygotowań   do podpisania  umowy  w  sprawie  realizacji  programu   badawczego,  NCBR  i  NCN  przygotowały  wspólną  Koncepcję  Programu  (Concept  Note  –  CN).  Koncepcja  została   zatwierdzona  przez  darczyńców  30  listopada  2018  roku.

Na  jej  podstawie,  w  grudniu  2018  roku,  do  Biura   Mechanizmów  Finansowych  w  Brukseli  przesłano   tzw.  informacje  uzupełniające,  które  posłużą  do   przygotowania  umów  w  sprawie  realizacji  programu.   Równolegle  trwały  ustalenia  w z akresie  obszarów   programowych  dla  głównego  konkursu  na  polsko-norweskie  projekty  badawcze.  Otwarcie  pierwszych  naborów  planowane jest  na  III  kwartał 2019  roku  NCBR  współorganizowało  32  konkursy  na  międzynarodowe projekty  badawcze  lub  badawczo-rozwojowe  z  udziałem  polskich  podmiotów  w  ramach  29  inicjatyw   międzynarodowych.  Centrum  przystąpiło  także  do  nowej inicjatywy  Trans-Atlantic  Platform:  Social  Innovation  Call.   W  konkursach  złożono  346  wniosków  z  udziałem  polskich podmiotów,  w  tym  w  I  etapie  konkursu  polsko-chińskiego  złożono  139  wniosków  wstępnych.

W  roku  2019  kontynuowanych  będzie  6  naborów.  

Centrum  podpisało  umowę  konsorcjum  BANOS  CSA  (BAltic and  NOrth  Sea  Coordination  and  Support  Action).  Celem   BANOS  CSA  jest  przygotowanie  podstaw  dla  nowego   wspólnego  programu  badań  i  innowacji  dla  regionu Morza

Bałtyckiego  i  Morza  Północnego

Monitorowano  297  umów  o  realizację  i  finansowanie   projektów międzynarodowych

W  naborach  zrealizowanych  w  2018  roku  przyjęto  346  wniosków.  Alokacja  wyniosła  117,548  mln  zł

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program  Operacyjny  Inteligentny  Rozwój  (POIR)  to  największy w  Unii  Europejskiej  program  wspierający  rozwój  badań i  tworzenie  innowacji.  Program  jest  finansowany  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.  Wsparcie  jest przeznaczone  na  realizację  projektów  B+R,  które  obejmują  badania  przemysłowe  i  prace  rozwojowe.

Konkursy  dotyczące  dofinansowania  z  POIR  Są  podzielone  na dwie  kategorie:  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  oraz  dla dużych  firm  i  konsorcjów.  Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju pełni  rolę  instytucji  pośredniczącej  w  ramach  I  Osi  Priorytetowej  POIR:  Wsparcie  prowadzenia  prac  B+R  przez przedsiębiorstwa  (konkurs  Szybka  Ścieżka,  programy  sektorowe, programy  z  udziałem  funduszy  kapitałowych),  oraz  w  IV  Osi: Zwiększenie  potencjału  naukowo-badawczego  (programy  badawcze  dla  gospodarki,  wspólne  przedsięwzięcia),  rozwój  nowoczesnej  infrastruktury  (regionalne  agendy  naukowo-badawcze,  projekty  aplikacyjne),  nowoczesne  programy  badawcze  (w  modelu  problem-driven  research).

W 2018 ROKU:

 • wdrażano  programy  w  ramach   11 działań  (i/lub  poddziałań).
 • Ich  łączny  budżet  wynosił  ponad  24,353  mld  zł   
 • finansowano  i  monitorowano  1821  projektów  (w  tym  940 w  ramach  Poddziałania  1.1.1  –  Szybka  Ścieżka)
 • w  ramach  POIR  ogłoszono  17  konkursów  (13  zostało  ogłoszonych  przez  NCBR)  z  łączną  alokacją  4,690  mld  zł
 • rozstrzygnięto  21  konkursów  z  łączną  alokacją  4,133  mld  zł    rekomendowano  do  finansowania  331  projektów  na  kwotę 2,326  mld  zł    
 • przekazano  wykonawcom  na  realizację  projektów  ponad   1,769  mld  z
PODDZIAŁANIE  1.1.1

SZYBKA  ŚCIEŻKA

Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  jako  pierwsza  instytucja publiczna  w  kraju  wprowadziła  rynkowy  system  wsparcia, redukujący  formalności  towarzyszące  zgłaszaniu  wniosków  o  wsparcie  i  skracający  czas  wydania  decyzji.

Celem  przyjęcia  takiego  modułu  operowania  jest  umożliwienie przedsiębiorcom  jak  najszybszego  rozpoczęcia planowanych inwestycji  i  przedsięwzięć.

Konkursy  w  ramach  Szybkiej  Ścieżki  są  organizowane  oddzielnie  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  (MŚP)  oraz  dla  dużych  firm.  Konkursy  obejmują  wsparcie  badań  przemysłowych  i  prac  rozwojowych.

Budżet  uruchomionego  w  2016  roku  poddziałania  wynosi 8 345,7  mln  zł.

W  2018  roku  w  ramach  Szybkiej  Ścieżki  finansowano  940  projektów  (łączna  kwota  przyznanego  im  dofinansowania  wynosi 5 142,3  mln  zł),  wypłacono  beneficjentom  704,2  mln  zł.

PROGRAMY  SEKTOROWE

Nakierowane  są  na  realizację  dużych  przedsięwzięć  B+R,  mających  wzmacniać  konkurencyjność  branż  i  sektorów gospodarczych  na  rynkach  międzynarodowych.

Inicjatorami  przedsięwzięć  w  ramach  programów  sektorowych są  grupy  przedsiębiorstw  występujące  „w imieniu”  branży.  Na  dofinansowanie  projektów  sektorowych,  w  latach  2015–2023, przeznaczonych  jest  niemal  875  mln  euro.

W  roku  2018  kontynuowano  wdrażanie  13  programów  sektorowych.

GAMEINN

300 mln zł

BUDŻET

Zainicjowany  przez  Porozumienie  Polskie  Gry  program  ma  docelowo  zwiększyć  konkurencyjność  polskiego  sektora  gier wideo  na  globalnym  rynku  do  2023 roku,  poprzez  zwiększenie aktywności  badawczo-rozwojowej.

O  wsparcie  mogą  się  ubiegać  przedsięwzięcia,  dotyczące  m.in. zastosowania  sztucznej  inteligencji,  wzornictwa  i  projektowania gier,  rozwoju  platform  informatycznych.

W 2018 ROKU:

 • przeprowadzono  ewaluację  on-going  programu  GAMEINN.  Na  jej  podstawie  podjęto  decyzję  o  zwiększeniu  budżetu  programu  do  300  mln  zł  (było  245 mln  zł)
 • finansowano  74  projekty    wypłacono  48,7  mln  zł

INNOSTAL

396 mln zł

BUDŻET

Inicjatorem  programu  jest  Hutnicza  Izba  Przemysłowo-Handlowa.  Wsparcie  w  ramach  programu  dotyczy  m.in.:  opracowania  nowych  technologii  produkcji  wyrobów  hutniczych, odzysku  i  recyklingu  odpadów  i  złomu,  rozwoju  technologii zmniejszających  szkodliwe  oddziaływanie  hutnictwa  na  środowisko.

W 2018 ROKU:

 • finansowano  33  projekty
 • wypłacono  23,1  mln  zł
 • przeprowadzono  ewaluację  programu  on-going,  implikującą decyzję  o  jego  kontynuacji

INNOSHIP

363 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  zwiększenie  konkurencyjności  polskiego sektora  stoczniowego  w  perspektywie  do  2023  roku.  Głównym narzędziem  osiągnięcia  celu  jest  zwiększenie  aktywności  sektora  w  zakresie  prac  B+R.

Rok  2018  był  czasem  ustanowienia  programu  i  rozpoczęcia okresu  pilotażowego.

W 2018 ROKU:

 • ogłoszono  konkurs,
 • przeprowadzono  nabór  i  ocenę  wniosków
 • do  dofinansowania  wybrano  7  projektów  (z  25)    
 • określono  kwotę  dofinansowania  na  26,4  mln  zł

INNOMED

300 mln zł

BUDŻET  CAŁKOWITY

Program  przyczynia  się  do  zwiększenia  dostępności  zaawansowanych  technologii  medycznych  dla  chorych  w  Polsce.  Celem  jest  także  wzmocnienie  współpracy pomiędzy grupami  naukowymi,  działaniami  B+R  firm  farmaceutycznych.

W 2018 ROKU:

 • finansowano  20  projektów
 • wypłacono  17,9  mln  zł
 • oceniono  13  raportów  okresowych  i  1  końcowy    
 • zawarto  9  aneksów  do  umów
PODDZIAŁANIE  1.3.1

BRIDGE  ALFA

Celem  programu  jest  pomoc  w  realizacji  projektów  B+R  na  ich wczesnym  etapie.  Służy  temu  utworzenie  sieci  wehikułów  inwestycyjnych  –  funduszy  proof  of  concept.  Zadaniem  funduszy  jest  weryfikacja  i  sprawdzenie  perspektyw  rynkowych  młodych  projektów,  a  docelowo  zwiększenie  ich  liczby  na  rynku inwestycji  kapitałowych.

W  ramach  programu  dofinansowywane  są  testowe  fazy  projektów  B+R  oraz  spółki  utworzone  na  bazie  zatwierdzonych projektów.

Budżet  jednego  funduszu-wehikułu  wynosi  od  10  do  30  mln  zł, a  bezzwrotne  dofinansowanie  ze  strony  NCBR  nie  może  przekraczać  80%.  Pozostałą  część  wykładają  przedsiębiorcy-  -inwestorzy.

Od  2  sierpnia  2018  roku,  zgodnie  z  nowelizacją  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady,  wartość  projektu  B+R  dofinansowanego  z  programu  Bridge  Alfa  nie  może  przekraczać  200  tys.  euro.

W 2018 ROKU:

 • zorganizowano 213  posiedzeń  komitetów  inwestycyjnych
 • podjęto 159  decyzji  inwestycyjnych
 • do 2  sierpnia  2018  roku  średnia wartość inwestycji  wynosiła  2,1  mln  zł,  a  w  okresie  późniejszym  –  1  mln  zł    
 • finansowano 73  projekty
PODDZIAŁANIE 1.3.2

BRIDGE  VC

Publiczno-prywatne  wsparcie  prowadzenia  prac  B+R   z udziałem funduszy  kapitałowych.

Celem  programu  jest  zapewnienie  efektywnego  finansowania działalności  B+R  innowacyjnych  małych  i  średnich   przedsiębiorstw  (redukcja  „luki  finansowej”)  poprzez  działania funduszy  typu  corporate  venture  capital  oraz  venture  capital, które  wspólnie  z  NCBR  angażują  środki  we  wsparcie   przedsiębiorstw  realizujących  innowacyjne  projekty.

W  2018  roku

 • finansowano  1  projekt, 
 • wypłacono  107,8  mln  zł.
PODDZIAŁANIE  4.1.1

WSPÓLNE  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wspólne  przedsięwzięcie  to  mechanizm  finansowania  prac  badawczo-rozwojowych,  w  którym  Centrum  wspólnie  z  partnerem  zewnętrznym  wspiera  realizację  agendy badawczej,  opracowanej  na  podstawie  zaproponowanych  przez partnera  obszarów  badawczych  (wpisujących  się  w  Krajowy Program  Badań  lub  Krajowe  Inteligentne  Specjalizacje).

Partnerami  NCBR  mogą  być  przedsiębiorcy  lub  podmioty  publiczne,  szczególnie  urzędy  administracji  rządowej  i  samorządowej,  oraz  państwowe  osoby  prawne,  realizujące  zadania  państwa,  jak  np.  agencje  wykonawcze.

Dla  realizacji  programu  ustanawiany  jest  wspólny  budżet,  do  którego  partner  NCBR  zobowiązany  jest  wnieść  wkład  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  50%.

W  ramach  Poddziałania  4.1.1  ustanowiono  6  wspólnych  przedsięwzięć  o  łącznym  budżecie  ponad  900  mln  zł.

WSPÓLNE  PRZEDSIĘWZIĘCIE  Z  WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM

Celem  przedsięwzięcia  jest  pobudzenie  gospodarki  województwa  śląskiego  do  tworzenia  rozwiązań  minimalizujących  przyczyny  i  skutki  negatywnego  oddziaływania zanieczyszczenia  powietrza  w  tym  województwie  w  perspektywie  roku  2026.

Budżet  programu  wynosi  100  mln  zł  (po  50  mln  zł  NCBR  i  województwo).

W  2018  roku  ogłoszono  pierwszy  konkurs  w  ramach  Przedsięwzięcia.

WSPÓLNE  PRZEDSIĘWZIĘCIE  Z  WOJEWÓDZTWEM LUBELSKIM

„Lubelska  Wyżyna  Technologii  Fotonicznych”

W  ramach  programu  dofinansowane  są  projekty  wybierane  w  konkursach  organizowanych  niezależnie  przez  NCBR  (badania  przemysłowe)  i  województwo  (prace  rozwojowe).  Celem  przedsięwzięcia  jest  zwiększenie  perspektyw  komercjalizacji  wiedzy  w  obszarze  technologii  fotonicznych.

Pochodzący  ze  środków  europejskich  budżet  wynosi  70  mln  zł. Centrum  i  województwo  lubelskie  partycypują  w  nim  po  połowie.

W  2018  roku  przyznano  dofinansowanie  5  projektom  o  wysokości  17,6  mln  zł.  Wypłacono  1,5  mln  zł.

WSPÓLNE  PRZEDSIĘWZIĘCIE  Z  WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM

Wsparcie  i  zwiększenie  aktywności  badawczo-rozwojowej  łódzkiej  gospodarki  i  nauki,  służącej  zahamowaniu  i  odwróceniu negatywnych  trendów  dotyczących  długości  życia i  zapadalności  mieszkańców  województwa  na  choroby  cywilizacyjne  i  metaboliczne  –  to  główny  cel  przedsięwzięcia.

W  2018  roku  NCBR  zawarł  umowę  z  województwem  łódzkim, dzięki  czemu  ogłoszono  konkurs  o  alokacji  50  mln  zł.  Złożono 6  wniosków  o  dofinansowanie  na  łączną kwotę  13,8  mln  zł.

INGA

Wspólne  Przedsięwzięcie  NCBR,  PGNiG  i  GAZ-SYSTEM

Przedsięwzięcie  polega  na  wsparciu  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  w  obszarze  gazownictwa.  Celem  jest  zwiększenie  innowacyjności  i  konkurencyjności  polskiego sektora  gazowego  na  rynku  globalnym  oraz  zmniejszanie  negatywnego  oddziaływania  sektora  na  środowisko.  Perspektywa  –  do  2023  roku.

Budżet  przedsięwzięcia  wynosi  400  mln  zł  (NCBR

–  200  mln  zł,  PGNiG  –  133 mln  zł,  GAZ-SYSTEM  –  67  mln  zł).

W  2018  roku  ogłoszono  i  rozstrzygnięto  pierwszy  konkurs  w  ramach  przedsięwzięcia.  Podpisano  umowy  dotyczące

4  projektów  na  łączną  kwotę  dofinansowania  21,6  mln zł.

BRIK

„Badania  i  Rozwój  w  Infrastrukturze  Kolejowej”.  Wspólne  Przedsięwzięcie  NCBR  oraz  PKP  PLK  S.A.

Głównym  celem  przedsięwzięcia  jest  generowanie  wzrostu  innowacyjności  i  konkurencyjności  transportu  kolejowego w  Polsce  w  perspektywie  do  2026  roku.  NCBR  oraz  PKP  PLK S.A.  chcą,  by  efektem  programu  była  wyższa  efektywność eksploatacji  i  lepsze  zarządzanie  infrastrukturą  kolejową.

Budżet  inicjatywy  wynosi  50  mln  zł  (po  połowie  NCBR i  partner).  W  2018  roku  finansowano  9  projektów  (łączna  kwota  dofinansowania  35,1  mln  zł)  wypłacono  0,8  mln  zł.

SYNCHEM

Wspólne  Przedsięwzięcie  NCBR  oraz  SYNTHOS  S.A.

Program  nakierowany  jest  na  wzrost  innowacyjności  i  konkurencyjności  polskiego  przemysłu  chemicznego w  perspektywie   do 2023  roku.  Jego  budżet  wynosi  7,4  mln  zł.

Jednym  z  celów  szczegółowych  przedsięwzięcia  jest  zwiększenie zaangażowania  przedsiębiorstw  branży  chemicznej  w  finansowanie  prac  badawczo-rozwojowych.

W  2018  roku  przeprowadzono  ewaluację  on-going  przedsięwzięcia.  W  oparciu  o  jej  wyniki  odstąpiono  od  ogłaszania  kolejnych  konkursów.  W  ramach  trwającego  konkursu  finansowane  są  3  projekty,  w  2018  roku  wypłacono realizującym  1,2  mln  zł.

PODDZIAŁANIE 4.1.2

REGIONALNE  AGENDY  NAUKOWO-BADAWCZE

Celem  utworzenia  regionalnych  agend  naukowo-badawczych

(RANB)  jest  koordynacja  i  synergia  projektów  naukowo-badawczych  i  prac  rozwojowych  przez  konsorcja  naukowo-przemysłowe  (zrzeszające  maksymalnie  5  podmiotów),  przy wiodącej  roli  jednostek  naukowych.

Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektów  obejmujących  badania  przemysłowe  i/lub  eksperymentalne  prace  rozwojowe,  które  dodatkowo  mogą  być  uzupełnione  o  prace  przedwdrożeniowe,  rozumiane  jako  działania  przygotowawcze  do  wdrożenia  wyników  prac  B+R  w  działalności  gospodarczej.

Budżet  poddziałania  wynosi  428,3  mln  zł.

W  2018  roku  ogłoszono  i  rozstrzygnięto  III  konkurs  w  ramach RANB:  przeprowadzono  ocenę,  zawarto  większość  umów  o  dofinansowanie  i  rozpoczęto  monitoring  projektów.  Projekty wybrane  w  dotychczasowych  konkursach i  finansowane w  ramach  zawartych  umów  w  roku  2018  były  w  fazie  realizacji, żaden  projekt  nie  został  zakończony.

W  2018  roku  wypłacono  43,4  mln  zł  konsorcjom  realizującym 58  projektów.

PODDZIAŁANIE  4.1.4

PROJEKTY  APLIKACYJNE

Konkurs  wspiera  projekty  polegające  na  badaniach  naukowych  i  rozwojowych,  prowadzone  przez  konsorcja  naukowo-przemysłowe.  W  założeniu  rezultaty  projektów,  które  biorą  udział  w  konkursie, powinny  wnosić  nową  wiedzę  do  stanu  nauki  i  techniki,  a  przewidywane  rezultaty  projektów powinny  charakteryzować  się  nowością  co  najmniej  w  skali polskiego  rynku.

Budżet  poddziałania  wynosi  815,9  mln  zł.  W  2018  roku  finansowano  95  projektów,  wypłacono  na  ich  wsparcie  77 mln zł.

DZIAŁANIE  4.2

ROZWÓJ  NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Celem  Działania  jest  wsparcie  wybranych  projektów  dużej  strategicznej  infrastruktury  badawczej  o  charakterze  ogólnokrajowym  lub  międzynarodowym,  znajdujących  się na  Polskiej  Mapie  Drogowej  Infrastruktury  Badawczej.  Działanie ma  również  zapewnić  skuteczny  dostęp  do  tej  olbrzymiej  infrastruktury  przedsiębiorcom  i  innym  zainteresowanym podmiotom.

Realizowane  projekty  nie  mogą  powielać  istniejących  zasobów oraz  powinny  uzupełniać  wcześniej  wytworzoną  infrastrukturę badawczo-rozwojową.  Warunkiem  uzyskania  wsparcia  jest przedstawienie  m.in.  agendy  badawczej,  która  wpisuje  się  w  Krajową  Inteligentną  Specjalizację,  oraz  planu dotyczącego wykorzystania  infrastruktury  B+R  po  zakończeniu  projektu,

a  także  planu  pokrywania  kosztów  utrzymania  infrastruktury.  Budżet  Działania  wynosi 1 921,7 mln zł.

W  roku  2018  zakończono  procedurę  konkursową,  zainicjowaną w  roku  poprzednim.  Wypłacono  253,5 mln  zł  na  7  realizowanych  projektów.

DZIAŁANIE 4.3

MIĘDZYNARODOWE AGENDY  BADAWCZE (MAB)

Celem  Działania  jest  wzrost  liczby  jednostek  naukowych/

/zespołów  badawczych  realizujących  ambitne projekty  B+R  n  podstawie  programu  badawczego  stworzonego przez  międzynarodowe  gremia.  Program ma  także  przynieść wzrost  liczby  zagranicznych  naukowców  i  doktorantów, uczestniczących  w  takich  projektach w  Polsce.

W  ramach  Działania  4.3  wspierana  jest  realizacja  międzynarodowych  agend  badawczych  (MAB),  w  celu  stworzenia  w  Polsce,  we  współpracy  z  renomowanymi  ośrodkami  naukowymi  z  innych  państw,  wyspecjalizowanych,  wiodących  w  skali  światowej,  jednostek  naukowych.

W  2018  roku  finansowano  7  projektów/grantobiorców.

Z  budżetu  Działania  (które  ustanowiono  w  2015  roku),  wynoszącego  545,5  mln  zł,  wypłacono  w  2018  roku  18  mln  zł.

DZIAŁANIE 4.4

ZWIĘKSZANIE  POTENCJAŁU  KADROWEGO SEKTORA B+R

Celem  Działania  jest  zapewnienie  kadr  dla  innowacyjnego  przemysłu  i  zespołów  naukowych  realizujących  prace  B+R.  Prace  realizowane  w  ramach  wspieranych  projektów  i  organizacji,  muszą  mieć  przełomowy  charakter  oraz  istotne znaczenie  dla  gospodarki  lub  rozwiązywania  kluczowych  problemów  społecznych.

Działanie  służy  także  wsparciu   podnoszenia  kompetencji  naukowców  i  pracowników  przedsiębiorstw  w  obszarze zarządzania  badaniami  naukowymi  oraz  komercjalizacji wyników  badań  naukowych  i  prac  ozwojowych,  a  także  wsparciu  naukowców  (poprzez  uczelniane  centra  transferu  technologii  oraz  spółki  celowe)  w  zakresie  komercjalizacji wyników  ich  badań.

Za  nabór,  monitorowanie  i  rozliczanie  realizacji  projektów w  ramach  Działania  4.4  odpowiada  Fundacja Nauki  Polskiej (FNP).  FNP  zmieniła  status  z  beneficjenta  projektów  grantowych  na  instytucję  wdrażającą  POIR,  w  związku z  czym,  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  audytu  Komisji

Europejskiej,  Fundacja  wraz  z  NCBR  i  Ministerstwem  Inwestycji  i  Rozwoju  zrealizowała  w  2018  roku  szereg  zadań.

Budżet  Działania  4.4 wynosi 704,9 mln zł.

W  ramach  Działania   w 2018  roku  przeprowadzono

7 konkursów,  skierowanych  w  dużej  mierze  do  doświadczonych i  utytułowanych,  a  także  młodych  naukowców   z Polski  i  świata: TEAM,  TEAM  TECH,  TEAM  TECH  CORE  FACILITY,  TEAM  TECH CORE  FACILITY  PLUS,  FIRST  TEAM,  HOMING,  POWROTY.

Finansowanych  jest  201  projektów,  łącznie  wypłacono  na  ich  rzecz  180,8   mln  zł,  w  roku  2018 – 17,2 mln zł.

PODDZIAŁANIE  4.1.3

PROJEKTY  POZAKONKURSOWE

Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  jest  beneficjentem  dwóch projektów  pozakonkursowych  w  ramach  Poddziałania  4.1.3,  które  mają  na  celu  realizację  rogramów  badawczych  w  modelu problem-driven  research,  w  oparciu  o  innowacyjne  podejście do  zamówień  publicznych:

Projekt  „Podniesienie  poziomu  innowacyjności  gospodarki poprzez  wdrożenie  nowego  modelu  finansowania  przełomowych  projektów  badawczych”,  w  ramach  którego realizowane  są  następujące  programy  badawcze  w  obszarze e-mobilności:

 • Bezemisyjny transport  publiczny
 • Infrastruktura ładowania  pojazdów  elektrycznych   (w  opracowaniu)
 • Nowoczesne metody  magazynowania  wodoru

 

Projekt  „Podniesienie  poziomu  innowacyjności  energetyki węglowej  poprzez  opracowanie  zbioru  rozwiązań  dotyczących  modernizacji,  przebudowy  lub  zasad  eksploatacji  bloków  klasy  200  MWe”  (Program  BLOKI  200+).

W  2018  roku   w NCBR  prowadzone  były  prace  nad  uruchomieniem  kolejnych  programów  w formule problem-driven research,  dotyczące  m.in.  innowacyjnego  taboru  kolejowego, bezmisyjnych  pojazdów  dostawczych  do  3,5 t, systemów bezzałogowych.

BEZEMISYJNY  TRANSPORT  PUBLICZNY

100 mln zł

BUDŻET

Założonym  celem  głównym  programu  jest  opracowanie  i  dostawa  do  2023  roku  około  1000  innowacyjnych  pojazdów bezemisyjnych  transportu  publicznego  jednostkom  samorządu terytorialnego.

Program  realizowany  jest  w  formule  partnerstwa  innowacyjnego.

W 2018 ROKU:

Ogłoszono  zamówienie  o  łącznej  wartości  2  308 700 000  zł  na  opracowanie  i  dostawę  innowacyjnych  pojazdów  transportu  publicznego.  Ogłoszenie  opublikowano   w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  2018/S  001-000183 z  nia  03 01. 2018 r.

Zorganizowano  zebrania  wykonawców  (ze  względu  na   nowatorski  charakter postępowania  skorzystano  z  ustawowych możliwości  prowadzenia  komunikacji  z  wykonawcami  w  celu  wyjaśnienia  treści  dokumentacji)

Przeprowadzono  postępowanie  (ogłoszone  w  styczniu 2018  r.) –  wpłynęło  9  wniosków  o  dopuszczenie  do  postępowania  (8  wykonawców  spełniło  warunki  dostępu),  złożono  7  ważnych ofert  wstępnych

Szacowany  budżet  programu  w  części  B+R  wynosi  118 mln zł.

NOWOCZESNE  METODY  MAGAZYNOWANIA WODORU

32 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  opracowanie  technologii  magazynowania wodoru,  która  może  zostać  wykorzystana  do  zasilania  ogniw paliwowych,  oraz  –  jako  cel  szczegółowy  –  stworzenie  z  prototypu  innowacyjnego  Systemu  Zasobnika  Wodoru  oraz zademonstrowania  jego  działania  w  Obiekcie  Mobilnym.

W  2018  roku  wyłoniono  5  projektów  którym  przyznano  dofinansowanie.  Beneficjentom  wypłacono  2,4  mln  zł.

BLOKI 200+

190 mln zł

BUDŻET

Cel  programu  to  opracowanie  (i  sprawdzenie  w  warunkach  pracy  rzeczywistego  węglowego  bloku  energetycznego)  zbioru rozwiązań  technicznych,  organizacyjnych  lub  prawnych,   dotyczących  niskonakładowej  technologii  zmian  podstawowych  parametrów  pracy  i  utrzymaniu  bloków  klasy  200  MWe,  dostosowujących  je  do  nowych  wymagań  i  określonego  reżimu pracy.

W  2018  roku  wyłoniono  5 projektów.

Beneficjentom  wypłacono  2,4 mln zł.

OBRONNOŚĆ I  BEZPIECZEŃSTWO

Program  na  rzecz  zwiększenia  bezpieczeństwa  narodowego

Narodowe   Centrum  Badań  i  Rozwoju  prowadzi  działania  wspierające  na  rzecz  bezpieczeństwa  państwa  w  porozumieniu z   Ministrem  Obrony  Narodowej  i  Ministrem  Spraw  Wewnętrznych.

W  programach  dotyczących  tego  obszaru  przeprowadzono dotychczas  17  konkursów,  przyznając  ponad  2,67  mld  zł  dofinansowania  na  realizację  projektów.  80%  z  nich dotyczyło bezpośrednio  obronności  i  bezpieczeństwa.

PROJEKTY  NA  RZECZ OBRONNOŚCI  I  BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

2,398 mld zł

BUDŻET

W  konkursach  na  konkretnie  sprecyzowane  tematy  finansowane  są  przedsięwzięcia,  które  w  największym  stopniu rokują  rzeczywiste  zwiększenie  bezpieczeństwa  narodowego.  Realizowane  projekty  mają za  zadanie  dążenie  do  niezależności  technologicznej,  poprzez  tworzenie   polskiego  know-how,  w  odniesieniu  do  krytycznych  technologii  w  zakresie obronności państwa.

W  2018  ROKU:

 • finansowano 107 projektów
 • wypłacono 197,8  mln zł

PRZYSZŁOŚCIOWE  TECHNOLOGIE DLA  OBRONNOŚCI

Konkurs  młodych  naukowców

85 mln zł

BUDŻET

Celem  programu  jest  pozyskanie  przełomowych  rozwiązań  związanych  z  obronnością,  przygotowanych  przez  młodą  kadrę naukową.  Program  ma  za   zadanie  zachęcenie  młodych  naukowców  do  zajmowania  się  tą  dziedziną.  Szczegółowy zakres programu  dotyczy  m.in.:  cyberobrony,  autonomicznych  platform  bezzałogowych (powietrznych,  lądowych,  morskich)  oraz  technologii  rakietowych.

W  2018 ROKU:

 • rozstrzygnięto konkurs  ogłoszony  w  roku  poprzednim    
 • wyłoniono 24  projekty    
 • wypłacono dofinansowanie  w  wysokości  22,5  mln  zł

PROGRAM  STRATEGICZNY NOWE SYSTEMY UZBROJENIA  I  OBRONY

W  ZAKRESIE  ENERGII  SKIEROWANEJ

504 mln zł

BUDŻET

Cele  programu  to  w  szczególności:  opracowanie  technologii  i  urządzeń  niezbędnych  do  budowy  nowych  systemów  uzbrojenia  i  obrony  w  zakresie  energii  skierowanej  dla  potrzeb Sił  Zbrojnych  RP,  opracowanie  metod  i  sposobów  ochrony  i obrony  przed  impulsami  promieniowania  elektromagnetycznego  dla  żołnierza  i  ludności  cywilnej,  a  także  rozwój  infrastruktury  badawczej  w  zakresie  nowych technologii  związanych  z  generatorami  do  wytwarzania

wysokomocowych  impulsów  promieniowania  elektromagnetycznego.

W  2018  ROKU:

 • finansowano 6  projektów  
 • wypłacono  1,3  mln  zł

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Celem  ustanowionego  w  2016  roku  programu  jest  wzmocnienie i  wykorzystanie  potencjału  cyfrowego  polskiej  gospodarki.  Program  ma  wspierać  m.in.:  zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  internetu,  wdrożenie  przyjaznych  dla  korzystających  e-usług  publicznych  oraz  podniesienie  kompetencji  cyfrowych obywateli.

DZIAŁANIE 3.3

E-PIONIER

106 mln zł

BUDŻET

Działanie   ma na  celu  wypracowanie  rozwiązań  w  postaci  produktów  o  minimalnej  koniecznej  funkcjonalności

(MVP  –  minimum  viable  product),  w  odpowiedzi  na  konkretne wyzwania  społeczno-gospodarcze  pochodzące  od  instytucji  publicznych.  MVP  tworzone  będą  przez  espoły  interdyscyplinarne,  których  członkami  będą  m.in.  programiści.

Wśród  celów  szczegółowych  działania  jest  m.in.:  podniesienie kompetencji  zawodowych  dolnych  programistów,  umiejętności  w  zakresie  zarządzania  projektem  i  rozumienia  procesów  produkcyjnych,  logistycznych  i  organizacyjnych,  przedsiębiorczości,  prowadzenia  prac  B+R,  a  także  umiejętności interpersonalnych.

W  201 8 ROKU:

 • finansowano 8  projektów
 • ogłoszono i  rozstrzygnięto  II  konkurs    
 • powołano Komitet  Sterujący  projektu  e-Pionier
 • wypłacono  beneficjentom  12,5  mln  zł

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA  EDUKACJA ROZWÓJ

Program  Operacyjny  Wiedza  Edukacja  Rozwój  (POWER)  jest wdrażany  przez  Narodowe Centrum  Badań  i  Rozwoju,  które pełni  rolę  instytucji  pośredniczącej  dla  II  Osi  Szkolnictwo Wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju.

W  ramach  programu  Centrum  realizuje  działania:

 • Kompetencje w  szkolnictwie  wyższym
 • Studia doktoranckie
 • Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa  wyższego
 • w instytucjach  szkolnictwa  wyższego
 • Kompleksowe programy  szkół  wyższych

Dotychczas  w  ramach  tych  działań  Centrum  ogłosiło  28  konkursów,  których  całkowity  budżet  wynosił  4,944  mld  zł,  a  w  rozstrzygniętych  już  konkursach  na  realizację  projektów przyznano  2,814  mld  zł.

DZIAŁANIE 3.1

KOMPETENCJE W  SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Celem  Działania  jest  podnoszenie  kompetencji  osób  uczestniczących  w  edukacji  na  poziomie  wyższym,  tak  by  odpowiadał  on  potrzebom  gospodarki,  rynku  pracy  i  potrzebom  społecznym.

PROGRAMY  KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

200 mln zł

BUDŻET

W  2018  roku  rozstrzygnięto  konkurs,  którego  celem  było  wyłonienie  najlepszych  projektów  opracowania  i  wdrożenia  programów  kształcenia  nauczycieli  na  kierunkach  studiów realizujących  specjalność  nauczycielską.  Programy  muszą  zawierać  treści  istotne  z  punktu  widzenia  rozwoju  społeczno-gospodarczego.

Wybrano  27  projektów,  z  przyznanym  dofinansowaniem  w  wysokości  39,1  mln  zł.

KURS  NA  MOOC

10 mln zł

BUDŻET

Cel  programu  to  stworzenie  i  realizacja  w  formie  e-learningu jednego  z  dwóch  rodzajów  kursów  edukacyjnych:  kurs  edukacyjny  dla  studentów,  stanowiący  dodatkowy  element  procesu  kształcenia  na  studiach  I  lub  II  stopnia,  lub  masowy otwarty  kurs  edukacyjny  (MOOC)  dostępny  dla  wszystkich chętnych.  Kursy  muszą  być  bezpłatne  i  powszechnie  dostępne. Wybrane  do  dofinansowania  kursy  zostaną  umieszczone  na  specjalnie  utworzonej  platformie,  której  administratorem  będzie  MNiSW.

W  2018  roku  ogłoszono  konkurs  i  rozpoczęto  nabór  wniosków.

III  MISJA  UCZELNI

200 mln zł

BUDŻET

Program  ma  wspierać  rozwój  oferty  uczelni  w  zakresie  realizacji trzeciej  misji,  jako  forum  aktywności  społecznej,  np.  poprzez programy  realizowane  we  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi,  przyczyniające  się  do  rozwoju  kompetencji  odpowiadających  potrzebom  rynku  pracy,  gospodarki  i  społeczeństwa.

Wśród  celów  szczegółowych jest  także  opracowanie  programów kształcenia  i  realizacja  kursów,  szkoleń  (m.in.  w  ramach  uniwersytetów  dziecięcych,  uniwersytetów  drugiego  i  trzeciego wieku),  wspólnie  z  podmiotami  działającymi  na  rzecz  edukacji, takimi  jak  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  organizacje  pozarządowe.

DZIAŁANIE 3.5

KOMPLEKSOWE PROGRAMY  SZKÓŁ WYŻSZYCH

Celem  Działania  jest  m.in.:  zwiększenie  jakości  i  efektywności kształcenia  na  studiach  doktoranckich,  poprawa  dostępności międzynarodowych  programów  kształcenia  dla  osób  z  Polski oraz  dla  cudzoziemców  uczestniczących  w  edukacji  na  poziomie  wyższym,  a  także  wsparcie  zmian  organizacyjnych i  podniesienie  kompetencji  kadr  w  systemie  szkolnictwa  wyższego.

ZINTEGROWANE PROGRAMY  UCZELNI

2 mld zł

BUDŻET

W  2018  roku  kontynuowano  działania  związane  z  oceną  wniosków  i  rozstrzyganiem  konkursów  ogłoszonych  w  roku  poprzednim.

Do  finansowania  wybrano  148  projektów  (w  roku  2018  –  137), przyznając  im  dofinansowanie  w  wysokości  1  613,3  mln  zł.

W  2018  roku  wypłacono  beneficjentom  programu  93,9  mln  zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa Polska

ncbr.gov.pl

sekretariat@ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 401

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego.