Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas spotkań NCBR Dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POiR

1. W jaki sposób mogę zabezpieczyć niezbędny do uzyskania dofinansowania w ramach „Szybkiej Ścieżki” wkład własny?

W ramach każdego z ogłaszanych konkursów, NCBR publikuje szereg istotnych dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku. W przypadku tzw. „Szybkiej Ścieżki”, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca powinien wskazać źródła finansowania wkładu własnego, którymi mogą być np.:

  • środki własne (np. zysk/dokapitalizowanie),
  • środki zewnętrzne,
  • pożyczka,
  • kredyt,
  • inne – należy określić, jakie to będą środki.

Należy podać wielkość środków dla poszczególnych rodzajów źródeł.

Warto również pamiętać, że NCBR ma  prawo  żądać  przedłożenia do wglądu kopii lub oryginałów dokumentów uprawdopodabniających wniesienie wkładu własnego.

2. Złożyłem wniosek w konkursie „Szybka Ścieżka” – ile będę czekał na decyzję o przyznaniu dofinansowania?

Nabór wniosków w konkursie „Szybka Ścieżka” trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Nie martw się, Twój wniosek nie będzie czekać do końca trwania naborów. Po każdym zakończonym miesiącu do oceny kierowane są wnioski złożone w tym czasie. Zgodnie z regulaminem „Szybkiej Ścieżki” w 2018 roku NCBR miało 90 dni na przekazanie przedsiębiorcy informacji o przyznanym dofinansowaniu.

3. Jak wygląda proces oceny wniosku? Jak wygląda panel ekspercki z udziałem przedsiębiorcy?

Twój wniosek, po złożeniu go w systemie elektronicznym, trafia do weryfikacji pod względem formalnym. Następnie odpowiednio przygotowany projekt jest omawiany podczas 90-minutowego panelu eksperckiego. Podczas spotkania z ekspertami w siedzibie NCBR, przedsiębiorca ma szanse odnieść się do pytań i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Bezpośrednio po zakończeniu panelu opinia dotycząca projektu jest udostępniana przedsiębiorcy w systemie informatycznym. Co ważne: od 2018 roku NCBR dopuściło możliwość uzupełnienia wniosku, a także doprecyzowania jego zawartości merytorycznej w trakcie trwania oceny. W przypadku negatywnej oceny, przedsiębiorca ma możliwość wniesienia protestu, a jego wniosek zostanie ponownie oceniony przez nowy, inny niż wcześniej, zespół ekspertów. Pozytywnie ocenione wniosek otrzymuje rekomendację do dofinansowania, co jest podstawą do zawarcia umowy z NCBR.

Schemat procesu oceny wniosku :

4. Mój projekt otrzymał pozytywną ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania w „Szybkiej Ścieżce”. W jaki sposób NCBR wypłaci mi pieniądze?

Możliwe są dwa sposoby rozliczania projektu: zaliczka lub refundacja. Decyzja NCBR o tym, czy przedsiębiorcy wypłacane będą zaliczki, czy projekt będzie rozliczany wyłącznie na podstawie refundacji, podejmowana jest na podstawie analizy sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy. Informacja o wybranym sposobie rozliczania projektu oraz szczegółowej procedurze przekazywania dofinansowania, zostanie zawarta w umowie o dofinansowanie.

5. Co w przypadku problemów w projekcie? Czy jeżeli projekt się nie powiedzie, to będę musiał zwrócić dofinansowanie?

W NCBR wiemy, że prace badawczo-rozwojowe obarczone są groźbą niepowodzenia. Z jednej strony wspieramy więc tych, którzy decydują się takie ryzyko podjąć, a z drugiej tym bardziej przykładamy wagę do aspektów rynkowych i biznesowych danego projektu. Dlatego NCBR monitoruje realizację projektu, a w szczególności osiąganie kamieni milowych określonych we wniosku o dofinansowanie. Co więc w przypadku, gdy dany pomysł nie osiągnie zakładanych celów i rezultatów? Gdy niepowodzenie w realizacji projektu jest  związane z wystąpieniem siły wyższej i przeprowadzona analiza wykaże, że nie nastąpiło na skutek działań lub zaniechań przedsiębiorcy, nie będzie on zobowiązany do zwrotu dofinansowania. W takim wypadku zwrotowi podlegać będą wyłącznie kwoty niewydatkowane do dnia rozwiązania umowy. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy przedsiębiorca w nieodpowiedni sposób realizował projekt, nie informował o problemach lub dopuścił się nadużyć, istnieje możliwość zwrotu całości dofinansowania. Dlatego szczególnie ważne jest, aby przedsiębiorca informował opiekuna swojego projektu o wszelkich zagrożeniach czy nieprawidłowościach.