NCBR W LICZBACH

 

ALOKACJA – KWOTA NA KONKURSY OGŁOSZONE W 2018 ROKU
6,8 mld zł

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W 2018 ROKU
3361

WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA  W 2018 ROKU
18 mld zł

LICZBA PODPISANYCH UMÓW W 2018 ROKU
(OGÓŁEM DLA WSZYSTKICH KONKURSÓW W PROGRAMACH NCBR NIEZALEŻNIE OD DATY ICH OGŁOSZENIA)
1278

W TYM W KONKURSACH OGŁOSZONYCH W 2018 ROKU
340

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU
(OGÓŁEM DLA WSZYSTKICH KONKURSÓW W PROGRAMACH NCBR NIEZALEŻNIE OD DATY ICH OGŁOSZENIA)

6,57 mld zł

W TYM W KONKURSACH OGŁOSZONYCH W 2018 ROKU
2,1 mld zł

 

PROF. DR HAB. INŻ.
MACIEJ CHOROWSKI

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Szanowni Państwo,
z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce raport z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2018 roku. Był to bowiem z kilku względów rok szczególny.

Po pierwsze, dążąc do zwiększenia dostępności środków NCBR oraz dywersyfikacji naszej oferty, rozpoczęliśmy prace nad kolejnymi programami w formule problem-driven research, poświęconych m.in. innowacyjnemu taborowi kolejowemu i systemom bezzałogowym. Jednocześnie realizowaliśmy kolejne etapy już rozpoczętych postępowań. Uruchomiliśmy także dwa pierwsze fundusze corporate venture capital o docelowej kapitalizacji 260 mln zł. Tym samym zwiększyliśmy zaangażowanie środków w programach, w których stosujemy mechanizmy zwrotne.

Po drugie, w 2018 roku osiągnęliśmy kolejne pułapy kontraktacji. W ramach konkursów PO Inteligentny Rozwój podpisaliśmy umowy na kwotę 3,3 mld zł, a w PO Wiedza Edukacja Rozwój na kwotę prawie 2 mld zł. Tym samym na koniec 2018 roku kontraktacja od początku obecnej perspektywy finansowej osiągnęła wartość 13,4 mld zł w POIR oraz ponad 3,5 mld zł w POWER, co dało odpowiednio 66% i 65% całkowitych kwot alokacji działań wdrażanych przez Centrum. Łączna alokacja 61 konkursów – finansowanych z Funduszy Europejskich, jak i ze środków krajowych – ogłoszonych w 2018 roku wyniosła prawie 6,3 mld zł.

Po trzecie, z powodzeniem zakończyliśmy optymalizację procesów w naszej organizacji, usprawniając zarządzanie relacjami z interesariuszami. To zarówno reorganizacja w samym NCBR, jak i rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę celową NCBR+, która wspiera realizację zadań statutowych Centrum. Wykorzystując ustawowe możliwości w obszarze działalności inwestycyjnej, rozpoczęliśmy również prace nad nowym instrumentem koinwestycyjnym – NCBR Investment Fund. Pozwoli on poszerzyć ofertę NCBR, adresując jednocześnie problem luki kapitałowej na rynku VC.

Rok 2018 był także czasem licznych wyzwań, wynikających m.in. z konieczności dostosowania się do nowych regulacji Komisji Europejskiej czy realizacji programów w nowatorskiej formule. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu Centrum oraz dobrej współpracy z innymi instytucjami i partnerami NCBR udało się tym wyzwaniom sprostać. Przyniosło to korzyści nie tylko obecnym beneficjentom, ale też pozwoliło udoskonalić ofertę i funkcjonowanie Centrum, dając solidne fundamenty pod rozwój NCBR w kolejnych latach.

PROF. DR HAB. INŻ. MACIEJ CHOROWSKI

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

PROF. DR HAB.

ANNA ROGUT

PRZEWODNICZĄCA RADY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

Szanowni Państwo,
Rok 2018 był dla Rady Centrum okresem intensywnych prac związanych z rozwijaniem nowych i doskonaleniem istniejących instrumentów dedykowanych realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Szczególną uwagę w minionym roku Rada przywiązała do dwóch kwestii. Pierwszą z nich było wykorzystanie wyników ewaluacji do zwiększania efektywności już wdrażanych programów, zwłaszcza programów strategicznych, programów sektorowych i wspólnych przedsięwzięć. Drugą zaś – wypracowanie nowego podejścia do przygotowywania i wdrażania programów strategicznych, służących integracji środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych wokół rozwiązywania problemów o dużym znaczeniu strategicznym oraz podejmowaniu długofalowych działań mających doprowadzić do podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i polskiej gospodarki. Efektem nowego podejścia było zarówno zrewidowanie samej procedury przygotowania projektów programów strategicznych, jak i zwiększenie efektywności mechanizmów ich wdrażania.

Rok 2018 był także, zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, okresem wymiany piętnastu członków Rady Centrum. Owocna współpraca i zaangażowanie zasiadających w Radzie Centrum przedstawicieli świata nauki, gospodarki, finansów i administracji, pozwoliły z powodzeniem zrealizować cele i zadania postawione przed Radą w tym ważnym dla NCBR, już jedenastym roku funkcjonowania Centrum. Efekty tej pracy przyniosą wiele dobrych rezultatów, pozytywnie oddziałując na rozwój społeczny i gospodarczy kraju, zarówno w długim, jak i w krótszym horyzoncie czasowym.

PROF. DR HAB. ANNA ROGUT

PRZEWODNICZĄCA RADY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018 ROKU

UNIWERSYTET DLA KAŻDEGO: 170 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA UCZELNI NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

„Trzecia misja uczelni” to konkurs mający pomagać w wykorzystaniu potencjału polskich uczelni na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. W jego ramach dofinansowanie otrzymało 211 projektów przygotowanych przez publiczne i niepubliczne uczelnie z całej Polski: „Akademia kreatywności”, „Politechnika wielu pokoleń”, „Inżynierski inkubator przedsiębiorczości” oraz „Uniwersytet seniorom” to przykłady działań na rzecz podnoszenia kompetencji osób w każdym wieku. Z oferty określonej w projektach, które łączą działalność uczelni z działaniami edukacyjnymi samorządów i organizacji pozarządowych, skorzysta ponad 30 tysięcy osób.

 

To inwestycja w przyszłość nas wszystkich, zarówno tę najbliższą, jak i bardziej odległą –  mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych,  ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

KURS NA MOOC. PIERWSZA POLSKA PLATFORMA TYPU MOOC – WIRTUALNA EDUKACJA DLA KAŻDEGO

Platforma MOOC (Massive Open Online Course) to wiarygodne i bezpłatne źródło wiedzy, dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek i wykształcenie. Ta uruchomiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego innowacja przyczynia się do pokonania barier edukacyjnych – umożliwia Polakom naukę online. Analogiczne platformy istnieją już w większości krajów europejskich.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 10 milionów złotych na konkurs dla twórców z uczelni wyższych, którzy przygotują kursy udostępniane na platformie. Docelowo autorami kursów mają być nie tylko uczelnie i instytucje naukowe, ale także organizacje pozarządowe oraz firmy.

 

Technologiczna rewolucja w obszarze kształcenia dokonuje się  na naszych oczach. Już dzisiaj na świecie ponad 80 milionów  studentów korzysta z platform, oferujących kursy typu MOOC.  Ponad 800 uczelni udostępnia swoje kursy studentom na całym świecie. Są one wsparciem i uzupełnieniem tradycyjnych form kształcenia, gdzie najważniejsza jest relacja mistrz–uczeń – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Piotr Dardziński.

100 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA START-UPÓW W ENERGETYCE

Przemysł 4.0, elektromobilność, cyfryzacja kontaktu z klientem, magazynowanie energii – to niektóre z obszarów, w których innowacyjne młode firmy mogą liczyć na dofinansowanie. Nowy, wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures – SEI) w ciągu pięciu lat wesprze start-upy energetyczne kwotą 100 milionów złotych.

NCBR odpowiada na konkretne potrzeby innowatorów, dotyczące kolejnych rund finansowania projektów badawczych. SEI doskonale uzupełni portfolio instrumentów finansowania projektów badawczo-rozwojowych, które startupom oferują takie instytucje, jak NCBR czy Grupa PFR – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU” – NCBR WSPIERA PROJEKTY POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA

Wspólne przedsięwzięcie z województwem łódzkim ma na celu wzmocnienie projektów poprawiających jakość życia oraz wspomagających aktywne i zdrowe starzenie się. Inicjatywa jest elementem wspólnego wypracowywania przez NCBR i województwo łódzkie formuł współpracy i wsparcia „szytych na miarę” regionalnych potrzeb.

Województwo łódzkie charakteryzuje się  najkrótszą długością życia wśród mężczyzn i jedną z najkrótszych wśród kobiet. Współczynnik umieralności z przyczyn zewnętrznych, chorób układu oddechowego i trawiennego oraz nowotworów jest najwyższy w skali kraju. Poprawa stanu zdrowia osób w starszym wieku staje się palącą potrzebą. Konsorcja naukowe oraz przemysłowe prowadzące projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań z pogranicza medycyny  i technologii, które mają za zadanie ograniczyć zagrożenia  i docelowo poprawić sytuację mieszkańców regionu, mogą liczyć na dofinansowanie z łącznej kwoty 100 milionów złotych.

ŁĄCZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Z PRAKTYKĄ W BIZNESIE – 123 MILIONY ZŁOTYCH NA STUDIA DUALNE

Od programowania sztucznej inteligencji i big data po pedagogikę resocjalizacyjną – od nowego roku akademickiego studenci kilkudziesięciu polskich uczelni będą mieli nowe możliwości łączenia zajęć teoretycznych z zatrudnieniem w biznesie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 69 projektów, które łączą zdobywanie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym i przygotowaniem kadr dla innowacyjnych firm.

Doceniono projekty, m.in.: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki

Śląskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Politechniki Łódzkiej. Efektem konkursu będzie podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób.

Uczelnie, które otrzymały granty, przygotowały projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy  i społeczeństwa. To pokazuje, że zarówno kadry naukowe, jak  i pracodawcy są zainteresowani rozwijaniem w naszym kraju  kształcenia praktycznego – mówi wicepremier, minister nauki  i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

PROGRAM E-VAN” – ELEKTROMOBILNOŚĆ NA BLISKIM HORYZONCIE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółki energetyczne:

Enea SA, Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja, podejmują współpracę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Założeniem programu „e-VAN” jest opracowanie innowacyjnego, bezemisyjnego auta dostawczego. NCBR od 2017 roku intensywnie wspiera i inicjuje projekty badawczo-rozwojowe w obszarze elektromobilności w Polsce. Przykładem poprzednich działań jest program „Bezemisyjny transport publiczny”, w ramach którego opracowany zostanie innowacyjny polski autobus zeroemisyjny. Zakończenie działań w ramach programu „e-VAN” przewidziane jest na rok 2022.

Zaprojektowanie auta odpowiadającego na potrzeby  przedsiębiorstwa to marzenie każdej firmy, dlatego mam nadzieję, że ta okazja zostanie dobrze wykorzystana przez spółki  zaangażowane w realizację tego projektu – komentuje inicjatywę wiceminister energii Michał Kurtyka.

230 MILIONÓW ZŁOTYCH NA PRZEŁOMOWE PROJEKTY ARMACEUTYCZNE

Według danych GUS przemysł farmaceutyczny jest najbardziej aktywnym pod kątem innowacji sektorem polskiej gospodarki. By jeszcze zwiększyć konkurencyjność polskiej farmacji za granicą w perspektywie do 2026 roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs sektorowy InnoNeuroPharm.

Rozwój nowych terapii, innowacyjne leki czy odkrycia w dziedzinach takich jak medycyna i farmacja mają bezpośredni wpływ na długość oraz jakość naszego życia – mówi wicepremier, minister nauki  i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

NOWY FUNDUSZ WSPIERAJĄCY INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI – EEC MAGENTA

Fundusz typu CVC (Corporate Venture Capital) został powołany przez TAURON, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest pierwszym tego typu podmiotem na polskim rynku. Zadaniem funduszu będzie wspieranie innowacyjnych firm  realizujących projekty w obszarach działalności grupy TAURON. Już w 2017 roku NCBR uruchomił Fundusz Funduszy CVC zarządzający kwotą 880 milionów złotych (połowa to środki NCBR). EEC Magenta jest elementem działania tej inicjatywy.

 

EEC Magenta to pierwszy, ważny krok na drodze do stworzenia  kilku profesjonalnych i efektywnie inwestujących w projekty  wysokiego ryzyka funduszy CVC – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

40 MILIONÓW ZŁOTYCH NA TRANSFER WIEDZY DO PRZEMYSŁU: TANGO 3 – WSPÓLNE  PRZEDSIĘWZIĘCIE NCBR I NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Program TANGO 3, wykorzystując potencjał Narodowego Centrum

Nauki oraz NCBR (agencji podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego), daje szanse na skuteczne wprowadzanie na rynek innowacji. Chodzi o efekty przedsięwzięć (produkty, usługi lub technologie) realizowanych m.in. przez jednostki naukowe, w tym uczelnie, centra naukowe PAN, a nawet osoby fizyczne. Dzięki konkursowi wnioskodawcy mogą uzyskać fundusze na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych.

INWESTYCJA W PALIWO PRZYSZŁOŚCI  – ZAGAZYNOWANIE WODORU

Opracowanie mobilnego zbiornika wodoru przeznaczonego do wykorzystania z ogniwami paliwowymi to główne zadanie, przed którym stoją uczestnicy programu Magazynowanie Wodoru.

Ten program NCBR będzie realizowany do 2021 roku, a jego budżet to ponad 30 milionów złotych. Program jest prowadzony w modelu problem-driven research, w którym kluczowe jest zorientowanie na rozwiązanie konkretnego problemu, stanowiącego barierę rozwoju obecnie stosowanych rozwiązań.

To kolejna inicjatywa mająca na celu opracowanie i wdrożenie  innowacyjnych, czystych technologii, które dzięki powszechnemu zastosowaniu istotnie przyczynią się do poprawy jakości naszego  życia – mówi dyrektor NCBR, prof. Maciej Chorowski.

O NCBR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ŁĄCZY ŚWIAT NAUKI I BIZNESU, WSPÓŁTWORZĄC WARUNKI DO ROZWOJU NOWOCZESNYCH DZIEDZIN I WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI.

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprzez współfinansowanie procesów badawczo-rozwojowych w polskich firmach i na uczelniach, Centrum zmniejsza ryzyko biznesowe towarzyszące opracowywaniu i wdrażaniu przełomowych projektów. Jednocześnie jest instytucją, która poprzez swoje działanie zachęca doświadczonych i rozpoczynających działalność przedsiębiorców do podjęcia prac nad innowacjami.

 

Od jedenastu lat NCBR realizuje misję wspierania projektów służących rozwojowi kraju i rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych. NCBR jest nie tylko „pasem transmisyjnym” pieniędzy do gospodarki, ale także ośrodkiem aktywnie animującym realizację projektów B+R. Jednym z działań Centrum jest troska o młodych naukowców, którym umożliwia się zwiększanie kwalifikacji przy jednoczesnej adaptacji wyników badań w rzeczywistości biznesowej.

 

Innowacje są jednym z najważniejszych elementów gospodarki. Świadczą o jej dynamice i potencjale. Warunki, jakie stwarza się przedsiębiorcom i naukowcom chcącym łączyć siły, wyznaczają pozycję państwa w coraz szybciej zmieniającym się świecie. NCBR za swoją misję uznaje efektywne zwiększanie potencjału polskich firm.

Centrum pełni funkcję instytucji pośredniczącej w europejskich programach Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także projekty międzynarodowe i wiele programów krajowych. NCBR jest największą instytucją łączącą oraz wspierającą rozwój nauki i gospodarki w kraju oraz w naszym regionie Europy.

RADA NCBR

RADA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU SKUPIA WYBITNYCH NAUKOWCÓW I SPECJALISTÓW. JEST ORGANEM DORADCZYM I OPINIOTWÓRCZYM CENTRUM.

Do zadań Rady NCBR należy przygotowywanie projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Rada wyraża także opinie w sprawach określonych w ustawie o NCBR.

W 2018 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady NCBR, opracowano 35 opinii. Najważniejszym przedmiotem prac Rady było m.in. określenie koncepcji potrzeb i kierunków zmian w podejściu do programów strategicznych.

Rada kontynuowała także prace nad przygotowaniem nowego programu strategicznego Zaawansowane Technologie Informacyjne, Telekomunikacyjne i Mechatroniczne INFOSTRATEG. Członkowie Rady przygotowali propozycje aneksów do programów TECHMATSTRATEG oraz GOSPOSTRATEG.

Rada wydała rekomendacje w zakresie programów wspierających sektory gospodarki oraz regiony, w tym ustanowienie wspólnego przedsięwzięcia z województwem dolnośląskim oraz dalszej realizacji programu wdrażanego wspólnie z województwem śląskim.

Będąca swoistym think-tankiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rada wytycza optymalne rozwiązania dla obecnych i przyszłych działań strategicznych Centrum.